Mga Katangian ni San Andres

apostle simon

Mga Katangian ni Apostol Andres

Some of the interesting characteristics of Apostle Andrew are that, like many of us, Andrew lived in the shadow of his more famous sibling, Simon Peter.

Ang lahat ng apat na Ebanghelyo ay kinilala si Andres bilang kapatid ni Pedro. Ang mag-asawa ay mula sa Betsaida, isang bayan sa hilaga ng Dagat ng Galilea.
 
Inakay ni Andres si Pedro kay Kristo, pagkatapos ay humakbang sa likuran habang ang kanyang maingay na kapatid ay naging pinuno sa mga apostol at sa unang simbahan.

The Gospels don’t tell us a great deal about Andrew, but reading between the lines about the Characteristics of the 12 Apostles inihayag ni Apostol Andres bilang isang taong nauuhaw sa katotohanan at natagpuan ito sa tubig na buhay ni Hesus.

In the life of Andrew, we discover how a simple fisherman dropped his nets on the shore and went on to become a remarkable fisher of men.

Sino si St. Andrew?

He was the brother of St. Peter, who was also known as Simon bar-Jonah. He and Andrew shared the same father, so the latter would have been known as Andrew bar-Jonah.

Saint Andrew ay regular na binabanggit pagkatapos ni Simon Pedro, na nagpapahiwatig na siya ay nakababatang kapatid ni Pedro. Gaya ng kaniyang kapatid na si Pedro at ng kanilang magkasintahang sina Santiago at Juan, si Andres sa simula ay isang mangingisda sa Dagat ng Galilea.

Ang unang kapansin-pansing katangian ni Andres ay ang kaniyang pangalan: Ito ay hindi Hebreo, gaya ng maaaring inaasahan, kundi Griyego, na nagpapahiwatig ng isang tiyak na kultural na pagiging bukas sa kaniyang pamilya na hindi maaaring balewalain. Nasa Galilea tayo, kung saan ang wika at kulturang Griego ay naroroon.

Mangingisda

Si Andres ay kapatid ni Simon Pedro at isang miyembro ng pamayanan ng mga mangingisda kung saan kinuha ni Jesus ang ilan sa Kanyang mga disipulo. Kasama ang kanilang mga kasosyo, sina Santiago at Juan, nagtagumpay sila sa kanilang pangangalakal sa pangingisda sa Lawa ng Galilea.

Excavations at Capernaum, the main fishing village on the Lake of Galilee in Bible days, reveal that some of the houses were large—implying that some of the fishermen were able to make a good living from their fishing business. A fisherman’s task in Bible days was a strenuous one and demanded total commitment. Successful fishermen were known to be reliable and diligent men—good qualities for disciples, too.

characteristics of apostle andrew
characteristics of apostle andrew 6

Isang Bagong Bokasyon

Habang naglalakad si Jesus sa baybayin ng Galilea, nakita Niya sina Andres at Pedro na nagtatrabaho sa kanilang bangka, na hinuhulog ang kanilang lambat ng pangingisda. Ang Master ay nakikipag-usap sa kanila at ipinagbigay-alam sa kanila na nais Niya na baguhin nila ang kanilang bokasyon at maging Kanyang mga disipulo.

Walang alinlangan na alam nila kaagad kung ano ang nasasangkot sa hamon na ito—ibang pamumuhay, palagiang paglalakbay, oras ng pagtuturo—ngunit tila hindi sila nag-alinlangan.

Christ’s call came to them in words with which they could easily identify: “Follow me… and I will make you fishers of men.” The word ‘make’ in Greek is a strong one, indicating that Christ would impart His spiritual strength and power to them.

Isang Pagbabago ng Pinuno

Bago ang kanyang tawag na sumali sa mga alagad ni Cristo,Andrew was a devoted disciple of John the Baptist. One day, when he was in John and another disciple’s company, a carpenter from Galilee passed by, and John pointed Him out as “the Lamb of God.” Andrew and the other disciple immediately left John and went after Jesus to get to know Him better.

Hindi sinabi sa atin kung sino ang ibang disipulo, ngunit alam natin na may nagsimula sa puso ni Andrew na naghanda sa kanya para sa direktang pagtawag ni Kristo. Nagkaroon ng maraming magagaling na espiritwal na pinuno sa Israel, ngunit wala kasing dakila ni Jesus: ang iba ay maaaring ipahayag Siya, ngunit walang makakapantay sa Kanya.

Isang Willing Helper

Habang nangangaral at nagtuturo si Jesus sa mga tao sa baybayin ng Galilea, maraming tao ang napalapit sa Kanya. Sa pagkakataong ito, dahil sa ilang distansya mula sa pinakamalapit na bayan at dahil gutom ang mga tao, isang problema ang lumalabas kung paano sila pakainin. Itinuro ni Philip na kahit posible na bumili ng pagkain, ang gastos ay masyadong malaki.

Andrew, overhearing these words, brings a young boy to Jesus who has with him five small loaves and two fishes. Jesus blesses the small supply, and, miraculously, enough food is distributed to meet everyone’s needs. Later, when some Greeks ask the apostle Philip if they can be introduced to Jesus, he appeals to Andrew for help. No doubt by this time, Andrew had revealed what seems to be his uppermost characteristic: that of being a willing helper.

Ipinakikilala ang Pamilya

Dahil iniwan si Juan Bautista upang hanapin si Hesus at makilala siya nang mas malapit, si Andrew ay labis na nasasabik sa kanyang unang pakikipagtagpo kay Cristo na binilisan niyang hanapin ang kanyang kapatid na si Simon Pedro, at masayang ipinakilala siya kay Jesus. Bagaman isang tila simpleng kilos, ang panimula na iyon ay gumawa ng malaking epekto, hindi lamang kay Simon Peter nang personal ngunit sa mga darating na edad.

Si Simon Pedro ay naging isang pinagbigyan ni Cristo ng mga susi ng kaharian, at sa pamamagitan ng kanyang kapanapanabik na seremonyang pinahiran ng Espiritu sa Araw ng Pentecostes, binuksan ang mga pintuan nito sa libu-libong bagong kaluluwa na mga kaluluwa. Hindi alam ni Andrew kung ano ang epekto ng simpleng pagpapakilala na iyon.

saint andrew
characteristics of apostle andrew 7

Isang Magaling na Nag-aaral

Ginugol ni Jesus ng malaki ang Kanyang oras sa pagtuturo sa Kanyang mga disipulo at paghahanda sa kanila para sa kanilang hinaharap na ministeryo sa Kanyang Simbahan. Sa pagkakataong ito, nang sinabi ng isa sa mga alagad kay Jesus kung gaano kahusay ang pagkakagawa at kung gaano kaganda ang mga gusali ng Templo, lumingon sa kanila ang Guro at hinulaan ang kanilang ganap na pagkawasak.

Ang prediksyon na ito ay medyo nagulo ang mga alagad, at apat sa kanila — sina Pedro, Santiago, Juan, at Andres — ay lihim na lumapit kay Cristo at hiniling sa Kanya na sabihin sa kanila nang eksakto kung kailan magaganap ang kaganapan at kung ano ang magiging mga palatandaan na mauuna ito. Walang alinlangan, si Andrew ay maraming natutunan mula kay Jesus, hindi lamang sa pakikinig sa sinabi Niya, ngunit sa pamamagitan ng pagtatanong sa Kanya ng mga nakatutok na katanungan.

Ang Lugar ng Panalangin

Matapos ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli, inatasan ni Jesus ang Kanyang mga alagad na manatili sa Jerusalem at maghintay para sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na bumaba sa kanila. Ngayon na patay na si Hudas, ang natitirang labing isang alagad - isa sa kanino si Andres - ay pumapasok at higit sa isang daang iba pang mga tagasunod ni Cristo saItaas na Silid.

They wait in prayer for ten days until, at last, on the Day of Pentecost, the promised power is given. As the Holy Spirit falls, everyone in the room is filled with the Spirit and empowered to carry out Jesus’ commission to them: “Go into all the world and preach the good news to all creation” (Mark 16:15).

Buod Mga Katangian ni Apostol Andrew

Si Andres ang unang naitala na alagad ni Cristo — at ang kanyang unang kilos bilang isang alagad ay upang hanapin ang kanyang kapatid na si Simon Peter, at dalhin siya kay Jesus. Ginagawa nitong si Andrew hindi lamang ang unang alagad ngunit ang unang ebanghelista din.

Ang ilang mga komentarista ay tinukoy si Andrew bilang "ang natabunan na santo" na lumilitaw na patuloy na natatakpan ng kanyang mas masigla at palabas na kapatid.

Gayunpaman, sa kabila nito, nagpapatuloy si Andrew sa kanyang tungkulin sa paglilingkod kay Cristo at magaling bilang "tagadala ng iba kay Jesus." Una, dinala niya ang kanyang kapatid, pagkatapos ang batang may mga tinapay at isda, at kalaunan ang mga Griego.

Bagaman ang pagbanggit kay Andrew sa mga ulat sa Ebanghelyo ay mahirap makuha kumpara sa kanyang kapatid na si Simon Peter, ngunit siya ay isang buhay na nagkakahalaga ng pag-aaral. Maaaring hindi siya napasama sa panloob na bilog ng mga alagad ni Jesus (Pedro, Santiago, at Juan), ngunit siya ay isang santo * at isang apostol na ang tauhang dapat hangaan.

#1. Who was Saint Andrew's wife?

#2. Which is the St Andrew Symbol?

#3. Which countries flag is Andrew represented on?

#4. How many times was Andrew Mentioned in NT?

#5. What language did Saint Andrew not speak

#6. Who ordered Andrew to stop preaching?

#7. With what name did the Byzantine tradition honor Andrew?

#8. How did Apostle Andrew died in the Bible?

#9. Where was Apostle Andrew killed?

#10. What is the biblical meaning of Andrew?

Finish

Results

-

Mga Mapagkukunang Katangian ni Apostol Andrew

Mag-scroll sa Itaas