Saint Philip

Apostol Felipe

the Apostle Philip
Apostol Felipe

According to legend, disciple Saint Philip preached in Phrygia and died as a martyr at Hierapolis. Philip came from Bethsaida, the same town as Peter and Andrew (John 1:44). Saint Philip was most likely a fisherman as well.

Although his name appears in the first three Gospels (Matthew 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14, and Gawa 1:13), it is in the Ebanghelyo ni Juan that Philip becomes a living personality. Scholars disagree with Philip.

Philip is mentioned as isa sa pitong ordenadong diakono in Acts 6:5. Some claim that this is a different Philip. Some consider this to be the Apostle. If this is the same Philip, his personality has come to life as a result of his successful campaign in Samaria. He led the Ethiopian eunuch to faith in Christ (Acts 8:26). He also stayed with Paul in Caesarea (Acts 21:8) and was a key figure in the early church’s missionary enterprise.

Saint Philip
Saint Philip

Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, si Felipe ay isa sa mga unang taong kanino sinabi ni Jesus,

"Sundan mo ako."

Hesus

When Philip met Christ, he immediately sought out Nathanael and told him,

“We have found him, of whom Moses… and the prophets did write.”

Philip

Nathanael was skeptical.

Ngunit si Felipe ay hindi nakipagtalo sa kanya; sa halip, simpleng sagot niya,

“Come and see.”

Philip

This story of Saint Philip reveals two important aspects, first, it demonstrates his correct approach to the skeptic as well as his simple faith in Christ. Second, it demonstrates his missionary instinct.

Filippino St Philip Driving the Dragon from the Temple of Hieropolis
Filippino St Philip Driving the Dragon from the Temple of Hieropolis

Kapanganakan ni Saint Philip

Saint Philip the Apostle, (born, Bethsaida of Galilee—died the 1st century; Western feast day May 3, Eastern feast day November 14), one of the Twelve Apostles.

Santo Philip kasama si Kristo

He was called by Jesus Himself and brought Nathanael to Christ. Philip was present at the miracle of the loaves and fishes, during which he had a brief conversation with the Lord, and he was the Apostle approached by Hellenistic Jews from Bethsaida to introduce them to Jesus.

Bago pa ang Passion, tumugon si Jesus sa hiling ni Philip na ipakita sa kanila ang Ama, ngunit ang Bagong Tipan ay hindi na binanggit pa si Felipe maliban sa kanyang pagsasama sa mga Apostol na naghihintay sa Banal na Espirito sa Itaas na Silid.

Chapel of Mary Magdalene - Altarpiece St. Philip
Chapel of Mary Magdalene - Altarpiece St. Philip

Buhay na Santo Philip

"Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at masiyahan kami,"

Philip

Sinabi ni Philip. Sinabi ni Hesus,

“Kasama ba ako sa lahat ng oras na ito at hindi mo pa rin ako nakikilala, Philip?

Hesus

Everyone who has seen me has seen the Father.

‘Show us the Father,’ how can you say?”

(Matthew 14.8; Matthew 14:9)

The ancient traditions about Philip are mixed up with those about Philip the deacon and evangelist.

One of the two Philips was laid to rest in Hieropolis, Phrygia, Asia Minor. Some ancient writers claim that Philip the Apostle had three daughters, but Acts 21:8; Acts 21:9 mentions four daughters of Philip the deacon and evangelist, who are also said to be buried in Hieropolis, according to one tradition.

Ayon sa alamat, habang nangangaral sa Hieropolis kasama siSaint Bartholomew, Pinatay ni Philip ang isang malaking ahas sa isang templo na nakatuon sa pagsamba sa ahas sa pamamagitan ng panalangin. Ginamot din ni Philip ang isang malaking bilang ng mga kagat ng ahas. Galit, ang gobernador ng lungsod at ang paganong pari nito ang nagpako sa krus kay Felipe at Bartholomew.

Saint Philip
Saint Philip

Isang lindol ang bumagsak sa lahat sa lupa habang ang dalawang disipulo ay nasa krus, at si Philip ay nanalangin para sa kanilang kaligtasan. Nang humupa ang lindol, hiniling ng mga tao na palayain sina Philip at Bartholomew. Namatay si Philip, ngunit nakaligtas si Bartholomew.

The alleged remains of Philip were later moved to Rome’s Basilica of the Twelve Apostles, which was originally dedicated to Saints Philip and Saint James the Less. As a result, the two saints are now celebrated on the same day. Philip is the patron saint of hatters, pastry chefs, the countries of Luxembourg and Uruguay, as well as numerous churches, schools, and hospitals around the world.

As May Day was dedicated to St. Joseph the Worker in 1955, the Roman Catholic church moved the traditional date away from 1 May. St. Philip Feast Day is now celebrated on 3 May by Roman Catholics, 14 November by Eastern churches, and 1 May or 3 May by Anglicans.

St Philip
St Philip

Accomplishments

Nalaman ni Felipe ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos sa paanan ni Jesus, pagkatapos ay ipinangaral ang ebanghelyo pagkatapos ng pagkabuhay na muli at pag-akyat ni Jesus.

Strengths and Weaknesses

Taimtim na hinanap ni Felipe ang Mesias at kinikilala na si Jesus ang ipinangakong Tagapagligtas, kahit na hindi niya lubos na nauunawaan hanggang sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Tulad ng ibang mga apostol,Iniwan ni Felipe si Jesus during his trial and crucifixion.

Travels/Missionary

Si Philip ay nagmula sa pangalang Griyego na Philippos, na nangangahulugang "kaibigan ng mga kabayo." Nagpunta siya upang maging isang misyonero sa Greece, Syria, at Phrygia. Sa kalaunan ay nagtungo siya sa lungsod ng Heliopolis sa Ehipto, kung saan siya ay hinampas, ipinakulong, at ipinako sa krus noong taong 54 AD Ang kanyang mga abo ay matatagpuan sa Holy Holy Basilica ng Roma.

Saint Philip the Apostle Painting

Canvas print depicting Saint Philip, the saint stands out alone, the colors are lively, and the saint is dressed in a simple way to show that the apostles were common men of their times, this basic dress also exalts the divine dimension of the saint.

Available in three different sizes:cm 30×40, cm 50×70, cm 70×100.

Artist: Paolo Bartoli

SHIPPING WEIGHT:1Kg
MATERIALS: Canvas print, wood
ORIGIN: Italy

The following product has an affiliate link. We may receive a commission for purchases made through this link.

panganganinag

Tulad ng ibang mga apostol, nakikita natin kay Santiago at Felipe na mga tao na nagingmga batong pundasyon ng Simbahan, at muli nating pinapaalalahanan na ang kabanalan at ang dumadalo na pagka-apostolado ay ganap na isang regalo ng Diyos, hindi isang bagay na maaaring kikitain. Ang lahat ng kapangyarihan ay kapangyarihan ng Diyos, kabilang ang kalayaan ng tao na tanggapin ang kanyang mga regalo.

"Ikaw ay mabibihisan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan," ipinangako ni Jesus kay Felipe at sa iba pang mga alagad. Ang kanilang unang atas ay upang paalisin ang mga karumaldumal na espiritu, pagalingin ang mga sakit, at ipahayag ang kaharian. Unti-unti nilang napagtanto na ang mga panlabas na ito ay mga sakramento ng isang mas dakilang himala sa loob nila — ang banal na kapangyarihang magmahal tulad ng Diyos.

Martyrdom of Saint Philip, from the series 'The little apostles' (Les petits apôtres)
Martyrdom of Saint Philip, from the series 'The little apostles'
(Les petits apôtres)

Kamatayan ni Saint Phillip

Mahirap sabihinkung paano namatay si Saint Philip, especially because he was initially confused with Philip the Evangelist, and there are conflicting accounts. According to one source, he died of natural causes. According to another, he was beheaded. Alternatively, he could be stoned to death.

O ipinako sa maling bahagi ng krus. Ang karamihan sa mga pinakamaagang tradisyon ay tumuturo sa kanya na naging martir sa Hierapolis. Si Polycrates ng Epeso ay sumulat kay Papa Victor,

"Pinag-uusapan ko si Felipe, isa sa labingdalawang apostol, na nakahiga sa Hierapolis…"

Si Caius the Presbyter (isang manunulat ng Kristiyano noong ikatlong siglo) ay nagsabi,

"At pagkatapos nito, mayroong apat na mga babaeng propeta, mga anak na babae ni Felipe, sa Hierapolis sa Asya."

Ang kanilang libingan ay naroon, pati na rin ang kanilang ama.

Naglalaman ang Mga Gawa ni Philip ng pinakamaaga at pinaka detalyadong account ng kanyang pagkamartir, ngunit mahirap malaman kung gaano natin ito mapagkakatiwalaan. Binago umano niya ang asawa ng isang prokonsul, na ikinagalit ng proconsul na sapat upang siya at si Bartholomew ay ipako sa krus na baligtad. Habang sila ay nakabitin pa, nangaral si Felipe, at ang karamihan sa mga tao ay napasigla upang palayain sila. Inatasan niya silang palayain si Bartholomew ngunit huwag patayin.

Philip died in the first century, possibly around the year 80 AD.

Rubens Apostel Philippus
Rubens Apostel Philippus

Key Takeaway

Parehong sina Felipe at Santiago ay mga Apostol, na pinili ni Jesus na sumunod sa kanya at ipagpatuloy ang kanyang gawaing pagtatayo ng Kaharian ng Diyos. Ipinagdiriwang ng mga Katoliko ang kanilang kapistahan sa parehong araw sapagkat, sa kabila ng pagkamatay sa iba't ibang oras at lokasyon, ang kanilang mga bangkay ay inilipat at inilibing na magkasama sa Simbahan ng Labindalawang Apostol ng Roma.

Si Saint Philip, ang pangatlong taong ipinatawag ni Jesus

"Sundan mo ako,"

Hesus

is also a fisherman (John 1:43). We know that Philip recognized Jesus as God’s messenger right away. As Jesus’ newest disciple, the first thing he did was invite his friend Nathanael to come and see the Lord. From the beginning, he desired to spread the Good News of Jesus to others!

Si Saint Philip ay isa ring matanong na gustong malaman ang lahat ng makakaya niya tungkol kay Hesus at sa kanyang mga turo.

"Guro, ipakita sa amin ang Ama, at iyon ay magiging sapat para sa amin,"

Philip

Sinabi ni Felipe kay Jesus sa Huling Hapunan (John 14:8).

Nagulat si Hesus sa kahilingan ni Felipe. Tumugon siya,

"Matagal na ba akong nakasama at hindi mo pa rin alam kung sino ako, Philip?"

Hesus

Anyone who has seen me has seen the Father” (John 14:9). Philip’s question and Jesus’ response help us understand that we are called to grow in our faith daily.

Saint Philip is said to have traveled to Asia Minor, now known as Turkey, after receiving the Holy Spirit at Pentecost to tell others about Jesus’ life and teachings. He died as a martyr for our (catholic) faith.

Prayer to Saint Philip
O Glorious St. Philip, at the Last Supper you said to Jesus: “Lord, show us the Father and it will be enough for us.” Help us to make this our prayer also and to seek God in all things. Obtain for us the grace to know the Father and Jesus Christ whom he has sent, for in this does eternal life consist. Amen

Characteristics of Apostle Philip

Characteristics of Saint Philip who was born in Bethsaida like St. Peter and St. Andrew and is often referred to as Phillip the Apostle to distinguish him from the Phillip that occurs in Acts. Phillip was slow to recognize Jesus; however, once he found Jesus, he quickly shared His greatness with his friend Nathanael Bartholomew.

Characteristics of the 12 apostles prove while Andrew was practical, strong-minded, and naturally, the type of man to win over the impulsive, head-strong Peter; the slower Philip, versed in the Scriptures, appealed more to the critical Nathanael and the cultured Greeks. Philip was very cautious, deliberate, and desirous of submitting all truth to the test of sensual experience.

Both Phillip and Bartholomew are frequently named together as they frequently appear together and speak together in the bible. Phillip is not mentioned a great deal throughout the bible, and not too much is known about him in-depth.

Saint Philip
Saint Philip

A deacon

The twelve apostles, as we saw, were all men who had known Jesus during the time of His public ministry and were witnesses to His resurrection. Because of this, they had a special place and ministry in the early Church, teaching and sharing with others the things that Jesus had shared with them.

As the Church grew, however, the administrative tasks became such great management of the offerings, food distribution to widows, etc. They decided to appoint seven men (deacons) to take over this work and thus enable them to concentrate on ministry work. Philip, who was also an evangelist, was one of those appointed.

Anointed by God

The basic qualification for being a deacon in the early Church was that he should be a man who was full of wisdom and the Holy Spirit. We do not know when Philip received his own experience of the infilling of the Spirit, but the evidence of that infilling is recorded for us in detail.

When persecution breaks out against the Christians in Jerusalem, they are scattered into different regions roundabout (see map below), and the effect of this is more widespread evangelism.

When Philip visits Samaria and preaches Christ, many are converted, and healed and such is the effect of his anointed ministry that the city is filled with overflowing joy.

Met a Magician

In Samaria, where Philip was preaching, a magician called Simon built up a great reputation among the people through his practice of magical arts. Philips anointed message, together with the supernatural evidence that accompanies it, convinces Simon of the truth of the Gospel; after that, he professes conversion and is baptized.

When the Apostles Peter and John arrive and lay hands on the converts to receive the Holy Spirit, Simon offers them money to be given the same power. Simon is sternly rebuked and told to repent of his wickedness which arises from a heart that is not right before God.

Led by the Holy Spirit

As Philip continues his evangelistic mission in Samaria, where he is ministering to thousands, he is bidden by an angel to leave the area and travel south to meet one man, an Ethiopian eunuch. The eunuch had been to Jerusalem to worship and, while there, had purchased a scroll of the prophecy of Isaiah, which he was reading as he returned home along the Gaza road in his chariot. The Spirit instructs Philip to run to the chariot and ask the man if he understands what he is reading.

Spreads the Gospel

His special assignment was completed, and Philip is caught up by the Spirit and returns to his wider evangelistic work. Starting at Azotus (Ashdod), he travels northwards up the coast, preaching in every town until he reaches Caesarea, where he seems to have made his home. Philips evangelism embraced both Jews and the half-Jewish Samaritans.

This was a major step because Jews have no dealings with Samaritans (John 4:9). It marked a turning point in carrying out Jesus’ command to the disciples to witness in Jerusalem and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth (Acts 1:8)

A Godly Household

Philip, we are told, had four unmarried daughters who lived with him in his home in Caesarea.

His wife is not mentioned in Lukes’s account and may have been dead by the time Paul and his party, which included Luke, stayed in their godly and hospitable household.

Many years before the great outpouring of the Spirit at Pentecost, the prophet Joel had predicted that when the Holy Spirit fell, one of the results would be that your sons and daughters will prophesy (Joel 2:28).

All four of Philips’s daughters had received this supernatural ability, and doubtless, many in the early Church had cause to thank God for the influence of the home and family of Philip.

Philip was Practical

It also would appear from Johns’s account of the Feeding of the Five Thousand that Philip may have been in charge of the supplies and food, the road manager of sorts. He was the kind of guy who was practical, always thinking about the bottom line.

And on this occasion, Jesus, trying to stretch Philip’s faith, posed a question to him as the crowd gathered: Where shall we buy bread that these may eat? (John 6:5). Philip responded, Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little.

Philip didn’t do so well on that test. He wasn’t the first to have the most faith, but he was a follower of Jesus, who God used.

Summary Characteristics of Saint Philip

Philip is mentioned in all three Synoptic Gospels (Matthew, Mark, and Luke) as the man from Bethsaida, a disciple of John the Baptist. Both Philip and Andrew appear together in the listings of the apostles found in the gospels and the Book of Acts. In the Book of John, he is portrayed as one who had a deep understanding of the Old Testament prophecy and the coming Messiah; also, he demonstrated a heart for missions (John 1:43;John 1:44;John 1:45;John 1:46).

However, he struggled with spiritual insight evidenced in his converse with Christ at the feeding of the five thousand.

Resources Characteristics of Saint Philip

https://gbible.org/doctrines-post/the-12-apostles/
https://www.exploringlifesmysteries.com/twelve-disciples/#thaddeus
https://www.blueletterbible.org/study/misc/apostles.cfm
https://www.christianity.com/jesus/life-of-jesus/disciples/what-do-we-know-about-the-apostle-philip.html

Facts of Apostle Philip

What do we know about Philip’s facts? Almost nothing. Although a Jew, we only know him by his Greek name, Philip. With a heart for evangelism, he was anxious to tell Nathanael the One foretold by Moses and the prophets had been found. The Acts of Philip is a traditional source for his life after the gospels and Acts. It describes missionary journeys to Greece, Phrygia, and Syria.

Saint Philip was martyred in the city of Hierapolis after he converted the wife of a proconsul. The enraged proconsul crucified both Philip and the Apostle Bartholomew. (John 1:45) They were close companions and possibly studied the Old Testament together. Philip was stoned and crucified in Hierapolis, Phrygia.

Apostle Philip logo
Apostle Philip logo

Apostle Philip’s Facts and Symbol

Philip is an important figure throughout the gospels. He may be most famous for his conversation with Nathaniel in the Gospel of John and when he spoke up during the feeding of the 5,000. When Jesus was teaching people by the sea of Galilee, he saw that they were hungry.

He turned to Philip and said,

“Where are we to buy bread for these people to eat?”

Philip responded incredulously,

“Six months’ wages would not buy enough bread for each of them to get a little.”

When the apostles bring Jesus five barley loaves and two fish, Jesus feeds 5,000 people with them. Bread baskets figure prominently in Philip’s symbol, pointing us to this story.

While hanging from the cross, Philip continued to preach, and he so moved the crowd that they took Bartholomew down. When they came to remove Philip from the cross, he insisted that he stay. For this reason, the cross frequently accompanies Philip’s breadbaskets as his symbol.

Quick Facts about the Apostle Philip

Philip knows the Old Testament. When Jesus calls Philip, he tells his friend Nathaniel that he has found

“Him of whom Moses in the Law and also the Prophets wrote”.

When Philip mentions “the Law,” he refers to the first five books of your Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.

The “prophets” refers to a good chunk of the rest of the Old Testament. Philip brings others to Jesus. Like the apostle Andrew, when Philip meets Jesus, he immediately tells someone else about the Lord. We see Philip bringing his friend Nathaniel (which may be another name for the apostle Bartholomew) to Jesus in the first chapter of John’s Gospel, and later on, he and Andrew bring some God-fearing Greeks to Jesus, too.

Philip seems to be a pragmatist. Remember that time Jesus fed 5,000 men (and a lot more women and kids) with just five loaves and two fish? Before He did that, He tested Philip’s faith and asked him how they might feed the multitude.

Apostle Philip
Apostol Felipe

Philip’s response:

“200 days’ wages couldn’t buy these people so much as a snack!”

Philip must be an approachable guy. Some non-Jews were celebrating Passover and wanted to meet Jesus. Of all the disciples, they approach Philip first. It could be because Philip is a Greek name (it means “lover of horses”). It could be because Philip’s hometown had a lot of Greek residents. Whatever the reason, they felt comfortable approaching Philip.

Philip asks Jesus to show them the Father, which doesn’t make him look too good. Jesus asks him,

“Have I been so long with you, and yet you have not come to know Me, Philip?

Hesus

He who has seen Me has seen the Father” (John 14:8;John 14:9). But you kind of have to thank Philip. He asked, and we’ve benefited from the answer for about 2,000 years.

Philip only speaks in the Gospel of John. Matthew, Mark, and Luke all list him as one of the twelve, but like Thomas and Judas/Thaddeus, his only speaking roles are in the last gospel.

Philip’s name is coupled with Bartholomew and Thomas in some of the lists of the twelve: it’s possible that he worked closely with these two.

Saint Philip stained glass
Saint Philip stained glass

Philip’s Willingness to serve in the Lord’s Vineyard

Philip was willing to be ready to serve the Lord was later demonstrated in John 6:1;John 6:2;John 6:3;John 6:4;John 6:5;John 6:6;John 6:7;Juan 6:8;Juan 6:9;Juan 6:10;Juan 6:11;Juan 6:12;Juan 6:13;John 6:14 when Jesus found Himself being followed by about 5,000 people.

Jesus asked Philip where they could buy bread to feed all the people. Philip quickly answered and said that two hundred pennies worth of bread would not buy enough for everyone to eat, referring to the fact that there was not enough bread for everyone available.

Jesus responded by telling the disciples to have the people sit down while He took five loaves of bread and two fish and blessed the food, which miraculously multiplied into so much food that it took 12 baskets just to gather up the leftovers of the bread.

Philip’s willingness to be part of the ministry of Jesus would play itself out many times afterward in the years to follow while Jesus was on the earth and after His ascension.

In the Roman Rite, the feast day of Philip, along with that of James the Less, was traditionally observed on 1 May, the anniversary of the dedication of the church dedicated to them in Rome (now called the Church of the Twelve Apostles) but this 1st of May celebration has been moved to the 3rd of May.

The Eastern Orthodox Church celebrates Philip’s feast day on 14 November. One of the Gnostic codices discovered in the Nag Hammadi library in 1945 bears Philip’s name in its title, on the bottom line.

Apostle Philip’s Miracles

Apostle Philip participated in the miracle of the loaves and fishes (John 6:5;John 6:6;John 6:7;Juan 6:8;Juan 6:9), accounting for his symbol in the medieval art of loaves. With St. Andrew the Apostle, he brought word to Jesus that certain Greeks had asked to see him (Juan 12:21;Juan 12:22).

Crucifixion of St Philip
Crucifixion of St Philip

Apostle Philip Feast Day

In the Roman Rite, the feast day of Philip, along with that of James the Less, was traditionally observed on 1 May, the anniversary of the dedication of the church dedicated to them in Rome (now called the Church of the Twelve Apostles). The Eastern Orthodox Church celebrates Philip’s feast day on 14 November. One of the Gnostic codices discovered in the Nag Hammadi library in 1945 bears Philip’s name in its title, on the bottom line.

Philip a lesser-known Apostle

There’s not much we can say about Philip without speculating. The Bible doesn’t tell us much, and even some of the most reliable early church writers were confused about who he even was.

What we do know is this: as one of the Twelve, Philip certainly held an important role in the early church, and he likely played a key part in spreading the gospel somewhere in ancient Eurasia.

Conclusion Philip The Apostle Facts

Studying the facts about Philip made us realize that he had a large role in the ministry of Jesus and the days following Jesus’ ascension into heaven. Philip was called by Jesus to follow Him and did not hesitate to go because he had been searching for the Messiah and believed immediately that Jesus was Him.

Not only did Philip follow right away, but he also did not hesitate to tell others about Jesus so we can say that he was responsible for leading the man (Nathaniel) to the Lord by sharing the truth of the gospel.

The conversion of the Ethiopian eunuch is seen as the model of evangelism, teaching grace through faith in Christ. His death is not something that has been documented and isn’t that a good thing? After all, it was his life as an evangelist that is most memorable and extraordinary.

Mga Katotohanan sa Mapagkukunan

https://study.com/academy/lesson/philip-the-apostle-biography-facts-death.html
https://www.whatchristianswanttoknow.com/the-apostle-philip-biography-life-and-death/
https://overviewbible.com/apostle-philip-infographic/

Buod ni Saint Philip

Philip, like Peter and Andrew, was from Bethesda. In the Gospel of John, he takes on the form of a living person. He was the first man Jesus told to follow him, and he believed He was the prophet Moses described. He had a warm heart and a pessimistic mind, and he desperately wanted to help others but couldn’t see how. He was hanged, and as he died, he requested that his body be wrapped in papyrus rather than linen, as Jesus was.

Saint Philip - Basilica of St. John Lateran - Rome
Saint Philip - Basilica of St. John Lateran - Rome

Si Philip ay isang taong may mabuting puso ngunit isang pesimistikong pananaw. Siya ang uri ng tao na nais tumulong sa iba ngunit hindi makita kung paano ito magagawa. Gayunpaman, ang simpleng Galileanong ito ay nagbigay ng lahat ng mayroon siya. Bilang kapalit, ginamit siya ng Diyos. Namatay daw siya sa pamamagitan ng pagbitay.

Habang siya ay namamatay, hiniling niya na balutin ng kanyang papiro ang kanyang katawan kaysa sa tela dahil hindi siya karapat-dapat kahit na ang kanyang patay na katawan ay tratuhin tulad ng paggamot sa katawan ni Hesus. Dahil sa kanyang papel sa pagpapakain ng limang libo,Ang simbolo ni Philip ay isang basket. Siya ang nagbigay diin sa krus bilang simbolo ng Kristiyanismo at tagumpay.

Kayamanan

https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=312
https://stphilipsoconnor.org.au/story/saint_philip/
https://overviewbible.com/philip-the-apostle/
https://jesus.net/12-disipyo-of-jesus/
https://www.worldatlas.com/articles/who-were-the-twelve-disciples-apostles-of-jesus.html
https://www.britannica.com/biography/Saint-Philip-the-Apostle#ref36362

Mag-scroll sa Itaas