Ukufa KwabaPhostoli

Lapha sibheka ukufa kwabaphostoli okuvame ukubuzwa ngombuzo othi “Bafe kanjani abaPhostoli?”. Ucwaningo lusikhombisa ukuthi akuhlali kuqondile ukuphendula umbuzo ngendlela efanele ngesizathu esilula kakhulu sokuthi ulwazi oluningi alusekho.

Yize izimpilo eziningi zabanye babaPhostoli abaNgcwele zingaziwa, siyazi ukuthi abaPhostoli abaningana baba ngabafelukholo kodwa bafa kanjani abaphostoli?

Siyazi ngabafundi bokuqala abayishumi nambili; amadoda athi, phakathi neminyaka emithathu yenkonzo Yakhe, ahamba noJesu. EmBhalweni, sinikezwa isingeniso kwabayishumi nambili lapho sitshelwa ukuthi uJesu wakhetha kanjani indoda ngayinye nokuthi nini.

Lokhu kulandela ukuthi kuwo wonke amaVangeli, kunikezwa imicimbi eminingi esisinikeza ukuqonda kubaphostoli nokuxhumana kwabo neNkosi yethu.

Sazi okuningi ngabathile kunabanye kepha siyazi ukuthi bafa kanjani abaphostoli?

how did the apostles die?
the 12 Apostles

Hambani niyokwenza abafundi bazo zonke izizwe

Amazwi kaJesu okugcina kubafundi bakhe,

"Ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukwenza konke enginiyale ngakho. Futhi nginawe njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. ”(Mathewu 28: 19-20)

Futhi yilokho kanye abakwenzile.

Baya ezindaweni ezahlukene emhlabeni, befundisa “Izindaba Ezinhle.”

Sitshelwa ezinye zezimpilo zabo ngemuva kwePentekoste kodwa sazi okuncane ngendlela abafa ngayo abaphostoli. Kwabalishumi nambili, umBhalo usitshela ngokufa kwamadoda amabili kuphela kulawa: uJakobe noJuda.

Ukuqala uhlu lokufa kwabaPhostoli noJudas uMkhapheli kuningi ngoba sonke siyayazi le ndaba. Abanye bangathi uJudas wayengeyena umphostoli, siyamengeza lapha ngoba wayengomunye wabaabafundi bokuqala abangu-12.

UJudas, etholwe yicala futhi engaqondi ukuthethelela kukaJesu, wazibulala. (Mathewu 27: 3-5).

Kwathi lapho uJuda, umkhapheli wakhe, ebona ukuthi uJesu ulahliwe, waguquka, wabuyisela izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu kubapristi abakhulu namalunga, wathi:

“Ngonile ngokukhaphela igazi elingenacala.”

Bathi,

“Kuyini lokho kithina? Zibonele ngokwakho. ”

Wayesephonsa izinhlamvu zesiliva ethempelini, wamuka, waya wazilengisa.

Ukufa Kwabanye Abaphostoli

In answer to the question, How Did the Apostles Die? we’ll go to the other ten original apostles giving what information we have found about how they died.

UPeter Ongcwele

saint peter

Ngoba uJesu wathi kuPetru,“Futhi ngakho-ke ngithi kuwe, unguPetru, futhi phezu kwaleli dwala, ngizokwakha ibandla lami, futhi amasango omhlaba wezwe ngeke alinqobe. Ngizokunika izikhiye zombuso wezulu. Noma yini oyibophayo emhlabeni iyoboshwa ezulwini, futhi noma yini oyithukululayo emhlabeni iyokhululwa ezulwini, ”

iSonto LamaKatolika likholelwa ukuthi uPeter ube ngupapa wokuqala.

Isiko leSonto lisitshela ukuthi uPetru wabulawa ngu-Emperor Nero cishe ngo-64 AD.

Umbhalo we-apocrypha wekhulu lesibili obizwa ngokuthi Izenzo zikaPetru wawuyi-akhawunti yokuqala ethi uPetru wabethelwa esiphambanweni phansi, okusobala ukuthi kwakungenxa yokuthi wayengaziboni ekufanele ukufa ukufa okufanayo noJesu.

KwiVangeli likaJohane, uJesu, yize efihla kancane, utshela uPetru ngalesi siphetho lapho ethi,

Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe, lapho wawusemncane, wawuzibopha ibhande lakho, futhi uya noma kuphi lapho uthanda khona. Kodwa lapho usumdala, uzokwelula izandla zakho, bese omunye umuntu ekubophela ibhande futhi akuyise lapho ungathandi ukuya khona. ” (Johane 21:18)

UPeter wabulawelwa ukholo esiphambanweni. Ucele ukubethelwa esiphambanweni ebhekiswe phansi ngoba wayekholelwa ukuthi wayengafanele ukufa ngendlela efanayo naleyo uJesu afa ngayo.

UPeter wayeneminyaka engaba ngu-64 ubudala ngesikhathi efa.

His apostolic symbol is a cross upside down with crossed keys.

Saint James Omkhulu

saint james the greater

Saint James Omkhulu was the first apostle to be martyred for following Jesus. His death is one of the only two apostles’ death that is recorded in Scripture. In Acts 12: 1-2, it is written,

“Kwakungalesi sikhathi lapho iNkosi uHerode yabopha khona abathile ababengabesonto, ihlose ukubashushisa. Wabulala uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba. ”

AmaJuda ayefuna ukuvimbela ubuKrestu busabalale futhi iNkosi uHerode yayizimisele ukuthola ukuthandwa yibo. Wayekholelwa ukuthi ukushushisa amaKristu kuzomsiza ukufeza lokhu kuduma. Izazi ngokujwayelekile zikholelwa ukuthi uJames wabulawa eJerusalema ngo-44 AD.

Ngekhulu lesine leminyaka, u-Eusebius waseCesarea wacaphuna uClement wase-Alexandria ngokufa kukaJames:

“It appears that the guard who brought him into court was so moved when he saw him testify that he confessed that he, too, was a Christian. So they were both taken away together, and on the way, he asked James to forgive him. James thought for a moment, then he said ‘I wish you peace,’ and kissed him. So both were beheaded at the same time.” (Eusebius of Caesarea, Church History)

USanta James wayeneminyaka engaba ngu-40 ubudala ngesikhathi ebulawa.

Uphawu lwakhe lobuphostoli luyinkemba.

USaint Andrew

saint andrew

USaint Andrew was Peter’s brother and it is believed that he, too, was crucified. An apocryphal book, The Acts of Andrew, tells of Andrew’s death. According to the account given, Andrew, like his brother, did not believe himself worthy to die in the same manner as Jesus and was also crucified. His crucifixion, however, was different in that he was bound, rather than nailed, to an X-shaped cross. He was martyred in the Greek city of Patras in 60 AD.

Ngokudabukisayo, umsuka wale akhawunti awuthembekanga. Incwadi ye-Apocrypha evela kuyo ihlanganisa nokulandisa okuningi ngezimangaliso ezenziwa ngu-Andrew. Omunye, ikakhulukazi, uthi ushumayele engapheli izinsuku ezintathu njengoba elenga esiphambanweni.

U-Andrew ushone cishe eneminyaka engama-50 ubudala.

Uphawu lwakhe lobuphostoli yisiphambano esimise okwe-X.

UFiliphu Ongcwele

saint philip

Because many Christians confused Philip the Apostle with Philip the Evangelist, an accurate account of Philip’s death is not certain. Adding to the uncertainty is the fact that stories are different and it is not clear which story refers to which Philip.

Yize kungaqiniseki ukuthi wafa kanjani umphostoli, uPhilip, kukholakala ukuthi wafa cishe ngo-80 AD edolobheni lasendulo lamaGrikhi iHierapolis. Ama-Polycrates ase-Efesu.

Izenzo zikaPhilip zinikeza ukulandisa okuphelele kakhulu ngokufa kwakhe.

Lokhu kulandisa kusitshela ukuthi uFiliphu waguqula unkosikazi weSikhulu saseRoma Lasendulo. Lesi sikhulu sathukuthela kakhulu ngalokhu kangangokuba bobabili babethelwa esiphambanweni bobabili uPhilip noBartolomew. Ngesikhathi elenga lapho, uFiliphu washumayela. Isixuku sakhuthazeka ngokushumayela kwakhe futhi sacela ukuthi adedelwe. Isikhulu sakhulula uBartholomew kodwa hhayi uPhilip.

Olunye lwezimpawu zikaSaint Philip ibhasikidi, ngenxa yengxenye yakhe ekondleni izinkulungwane eziyisihlanu.

USaint Bartholomew

saint bartholomew

There is more than one version of how the Apostle Bartholomew’s died. It is almost certain he was martyred but there are several ways his martyrdom occurred. USaint Bartholomew was probably martyred—but like many of the apostles, there are several ways it may have happened. The most well-known account is that he was scourged and then beheaded.
1641 john foxe's book of martyrs-3 vols folio-printed in london-copperplates [good] [hardcover]

1641 John Foxe’s Book of Martyrs-3 vols Folio-Printed in London-Copperplates

Rare 3 volume set of Foxe’s 1641 Book of Martyrs Size: 15 3/4 x 10 1/2-Printed in London Mary Copperplate illustrations Book is in a brown-copper folio leather with titling on each centre spine.

The author of the three books is John Foxe. Volume 1-1641 dated nice title page-15 3/4″ by 10″-complete with 1033 numbered pages.

Printed by Ric. Hearn.

Singathola ikhomishini ngokuthenga okwenziwe ngesixhumanisi sokusebenzisana esilandelayo.

Another account is in Foxe’s Book of Martyrs which claims that in India,

“He was at length cruelly beaten and then crucified by the impatient idolaters.”

IGolden Legend (Lives of the Saints) iphawula ama-akhawunti amaningi:

“Kunemibono eyehlukene ngendlela azifela ngayo. Ngoba uDorotheus obusisiwe uthi wabethelwa esiphambanweni, futhi uthi futhi: UBartolomewu washumayeza abantu baseNdiya futhi wabanika ivangeli emva kukaMathewu ngolimi lwabo olufanele. Ushonele e-Alban, idolobha elikhulu lase-Armenia, wabethela ikhanda phansi.

USaint Theodorus uthi wahlatshwa amabala, futhi kufundwa ezincwadini eziningi ukuthi wanqunywa ikhanda kuphela. Futhi lokhu kungahanjiswa ngale ndlela, ukuthi abanye bathi wabethelwa esiphambanweni futhi wehliswa ngaphambi kokuba afe, futhi ukuze ahlushwe kakhulu wabulawa futhi ekugcineni wanqunywa ikhanda. ”

USanta Thomas

saint thomas

There is little debate regarding the death of USanta Thomas. The Acts of Thomas tells us that he was martyred in Mylapore, India, where he was stabbed with spears. Syrian Christian tradition specifies Thomas was martyred in Mylapore on July 3, 72 AD, noting that he was killed with a spear.

Ikhalenda lokuqala lesonto lifundeka kanjena:

"NgoJulayi 3, uSanta Thomas owagwazwa ngentambo 'eNdiya'."

Akukho lwazi olwengeziwe noma isiko maqondana nokufa kwakhe.

UThomas wayeneminyaka engaba ngu-61 ubudala ngesikhathi eshona.

Uphawu lwakhe lobuphostoli ngumkhonto.

UMathewu Ongcwele

saint matthew

Njengabaningi babanye abaphostoli, kunama-akhawunti ambalwa angahambisani ngokufa kuka-Saint Matthew. Kunokulandisa okuhlukahlukene okuhlukahlukene kokuthi lo mpostoli wafa kanjani. UClement wase-Alexandria ucaphuna uHeracleon, omunye wabahlaziyi bokuqala ngeTestamente Elisha, ethi uMathewu wafa ngokwemvelo:

“But neither will this utterance be found to be spoken universally; for all the saved have confessed with the confession made by the voice, and departed. Of whom are Matthew, Philip, Thomas, Levi, and many others.” (Stromata)

However, most scholars don’t accept Heracleon’s account. Because they are closer to the time when the events actually happened, earlier records are considered to be more dependable. Earlier accounts agree that UMathewu Ongcwele was martyred. Disagreement is in that they do not agree on how or where this occurred. The choices are, burned, beheaded, stoned, or stabbed.

John Foxe’s famous Book of Martyr’s record of Matthew states:

"Isimo somsebenzi wakhe kwakuyiParthia, kanye ne-Ethiopia, lapho afela khona ukholo lapho abulawa khona, ebulawa ngesihluku edolobheni laseNadabah, AD 60."

USaint James Omncane

saint james the lesser

USaint James Omncane was a significant leader in the Church, but James son of Alphaeus (James the lesser), was mentioned only twice in Scripture and is one of abaphostoli abadidayo kakhulu.Njengabanye babaphostoli, kunokungavumelani ngendlela uJames indodana ka-Alfewu afa ngayo.

Isiko lisitshela ukuthi ngenkathi eshumayela, wadudulwa esiqongweni sethempeli, washaywa ngenduku, wabe esekhandwa ngamatshe waze wafa. Elinye isiko, nokho, lithi washumayela eGibhithe futhi wabethelwa lapho, edolobheni lase-Ostrakine.

UHippolytus, isazi semfundiso yenkolo owaphila ngekhulu lesibili nelesithathu, kuthiwa wabhala ukufa kukaJakobe ku-On the Twelve Apostles of Christ: “NoJakobe indodana ka-Alfewu, lapho eshumayela eJerusalema wakhandwa ngamatshe ngamaJuda waze wafa, wangcwatshwa lapho . Wafa ngo-62 AD.

Uphawu lobuphostoli lukaJames the Lesser yisarha soMbazi kanye neklabhu yomgcwalisi.

USimon Simon the Zealot

saint simon the zealot

USimon Simon the Zealot is one of the vaguest apostles. Although he was one of the 12 main disciples of Jesus, other than being named in the lists of the apostles, nothing more is told of him in the Gospels. There are many accounts of Simon’s death but since the earliest account did not come until centuries after his death, it is difficult to know which is reliable.

Ngekhulu lesihlanu leminyaka, uMose waseChorene wabhala ukuthi uSimon the Zealot wabulawelwa ukholo eMbusweni wase-Iberia.

IGolden Legend ithi wabulawelwa ukholo ePersia ngo-65 AD.

AmaKrestu ase-Ethiopia akholelwa ukuthi wabethelwa eSamariya.

Ngekhulu leshumi nesithupha, uJustus Lipsius wathi wagencwa phakathi.

Isiko laseMpumalanga lithi ushone esemdala e-Edessa.

Ngakho-ke, empeleni, akwaziwa ngokuqinisekile ukuthi wafa kanjani.

UJohane oNgcwele

saint john

UJohane oNgcwele is considered to be the only apostle to die of old age. As Jesus was dying, he commended His mother, Mary to His beloved disciple, John. After Mary’s Assumption into Heaven, John went to Ephesus. There he wrote his three epistles. From Ephesus, he was banished to the island of Patmos.

Yilapho, lapho abhala khona wabhala iNcwadi Yezambulo. Ekugcineni wabuyela e-Efesu lapho afela khona emhlabeni.

UTertullian, umbhali ongumKrestu kusukela ngasekupheleni kwekhulu lesibili nasekuqaleni kwekhulu lesithathu leminyaka, wabhala ukuthi ngaphambi kokuba amaRoma amxoshe uJohn, bamletha egumbini lokulala futhi bamdaka emgodini kawoyela obilayo. Lapho ephuma engenamyocu, yonke i-coliseum yaguqukela ebuKristwini. Kungakho isithombe esithile sikhombisa uJohn emgodini kawoyela obilayo.

UJuda oNgcwele

saint jude

It is customarily believed that UJuda oNgcwele was martyred in Syria when on his missionary journey with Simon the Zealot. Since this tradition comes from the account given in Acts of Simon and Jude, it is not considered absolute. In the story of Saint Jude, we read more about his background and life.

Sengiphetha, Bafile Kanjani Abaphostoli?

Umbuzo “Bafe Kanjani Abaphostoli?” kunjengoba ungafunda akulula ukuyiphendula. Ama-akhawunti wokufa kwabanye babaphostoli athathwa njengomlando weSonto futhi awaphikiswa. Ama-akhawunti wokufa kwabanye abaphostoli ayaphikisana ngakho ukuthi laba baphostoli bafa kanjani kungabazeka. Okungangabazeki uthando lala madoda ayenalo ngoJesu nokuzinikela kwawo kueshumayela izwi lakhe.

FAQ How Did the Apostles Die?

Was Peter crucified upside down?

Yes, according to Catholic tradition, USt. Peter was crucified upside down. The reason for this is that he requested to be crucified in this way, as he felt unworthy to die in the same manner as his Lord and Savior, Jesus Christ. This story is recounted in the apocryphal Acts of Peter, which records that when Peter was brought before Pontius Pilate to be condemned, he requested that he be crucified upside down. Pilate agreed to this request, and so Peter was executed in this way.

Who was the first apostle to die?

The first apostle to die was St. James, who was martyred by King Herod in 44 AD. According to Catholic tradition, he was beheaded with a sword.
Catholics believe that apostles are special witnesses of Christ and that they have a unique role in the Church. In addition to being the first apostle to die, St. James is also recognized as the patron saint of Spain and missionaries.

Who was the last apostle to die?

The last apostle to die was Saint John the Evangelist, who is said to have lived until he was nearly 100 years old. He died peacefully in Ephesus, surrounded by his disciples. Of course, there are some who would argue that Saint Paul was the last apostle to die, as he is believed to have been martyred around the same time as Saint Peter. But regardless of which apostle died last, they, the 12 Apostles, all truly were heroic figures whose legacies continue to inspire us today.

Izinsizakusebenza How Did the Apostles Die?

Skrolela phezulu
Kuvikelwe yi-miniOrange