USt Jude Patron Saint Wezimbangela Ezilahlekile

UmphathiUJuda oNgcweleobizwa nangokuthi uJude of James, Jude Thaddaeus, Judas Thaddaeus noma uLebbaeus kodwa owaziwa kakhulu ngo-Saint Jude noma uThaddeus wayengomunye waboAbaphostoli bakaJesu Abayishumi Nambili.

Sekungamakhulu eminyaka, uSaint Jude ebenguMvikeli wezimbangela zokuphelelwa yithemba noma ezilahlekile.

Abantu bathandaza ku-Saint Jude ngezikhathi lapho bezwa ukuthi imbangela yabo ayinakwenzeka futhi bathemba ukuthi umthandazo wakhe uzobasiza.

Kwenzeka kanjani lokhu?

Kungani uSanta Jude engumphathi wezimbangela zokuphelelwa yithemba nezokuphelelwa yithemba?

patron saint jude
Umphathi Saint Jude

Isizathu Esaziwa Kakhulu:

Wabhala i-Epistle of Jude. Izazi eziningi zemfundiso yenkolo zikholelwa ukuthi lokhu kungenye yezethulo ezinhle kakhulu zokudumisa iNkosi yethu eTestamenteni Elisha. Le ncwadi yahlotshaniswa nezimbangela zokuphelelwa yithemba ngoba, kuyo, wabhala ukuthi kufanele sigweme ukuntengantenga ngisho nangezikhathi ezinzima.

Le ndima ifundeka kanje:

Kulowo okwaziyo ukukugcina ungakhubeki futhi akwethule ungenasici futhi uthokoza, phambi kwenkazimulo yakhe, kuye yedwa uNkulunkulu, uMsindisi wethu, ngoJesu Kristu iNkosi yethu, makube yinkazimulo, nobukhosi, namandla, namandla kusukela kudala kudlule, manje, nakwiminyaka ezayo, Amen. ~ UJuda 24-25 ~

Hhayi Izizathu Ezaziwa Kangaka

Embonweni kuSanta Bridget waseSweden, uJesu wakhuthaza ukuzinikela kuPatron Saint Jude.

UJesu watshela uSaint Bridget,

"Ngokuya ngesibongo sakhe, uThaddeus, othandekayo noma onothando, uzozibonakalisa ezimisele kakhulu ukusiza."

USaint Bridget wayephila esikhathini sangeNkathi Ephakathi, kusukela ngo-1303 kuya ku-1346. Ngalesi sikhathi, uMphostoli uSt Jude wayehlonishwa kakhulu kepha ngokuhamba kwesikhathi wakhohlwa. Wazalwa kabusha ngokuthandwa ngo-1929 ngemuva kokuthi amaClaretians eningizimu-mpumalanga yeChicago eqale ukunikela ngezinsizakalo kuye.

Ngemuva kokukhuphuka kukaJesu, uSanta Jude wahamba lonke elaseMiddle East.

Kuthiwa wahamba waze wafika entshonalanga ePersia naseLibya.

USaint Jude wabulawa eSyria lapho abulawa khona ngembazo. Amathambo akhe ayiswa eRoma futhi manje alele engxenyeni engakwesokunxele ye-St Peter's Basilica.

saint jude new phototastic collage
I-Saint Jude New Phototastic Collage

AmaPilgrim ahambele ithempeli futhi abaningi batshelwa ngokubusiswa ngezimangaliso ukuphendula lokho abakholelwa ukuthi yimithandazo engaphendulwa.

Lokhu kuholela ekuxhumaneni phakathi kukaSanta Jude noSanta Bridget ababembiza njengoPatron Saint we-Impossible.

UMpostoli oNgcwele oNgcwele, uPatron Saint Jude Thaddeus, inceku ethembekile nomngani kaJesu, igama lomkhapheli onikele iNkosi yakho oyithandayo ezandleni zezitha zakhe ikwenze wakhohlakala ngabaningi.

Kepha iSonto liyakuhlonipha, futhi ngikubandakanya njengommeli okhethekile walabo abasenkingeni futhi cishe abangenathemba.

Ngisize ngibone ukuthi ngokholo lwethu sinqoba ubunzima bempilo ngamandla kaJesu owasithandayo futhi wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yethu.

Ngisize ukuze ngithole induduzo nosizo oluvela ezulwini kuzo zonke izilingo engizidingayo, nokuhlupheka, ikakhulukazi (lapha wenza isicelo sakho), nokuthi ngidumise uNkulunkulu nawe kanye nabo bonke abangcwele kuze kube phakade

Ukuzinikela ku-Patron Saint Jude

To honor Saint Jude, many people wear Saint Jude medals which are believed to invoke his intercession.

Kunemithandazo eminingi ne-novena eya ku-Saint Jude. Okudume kakhulu:

O mpostoli ongcwele kakhulu, uJuda oNgcwele, inceku ethembekile nomngani kaJesu,
iSonto liyakuhlonipha futhi likucele endaweni yonke, njengomphathi wamacala angenathemba, kanye nezinto ezicishe zalahla ithemba.

Ngithandazeleni, ngibuhlungu kakhulu futhi ngedwa. Sebenzisa, ngiyakuncenga, ngalelo lungelo elithile olinikezwe, ukuletha usizo olubonakalayo nolusheshayo lapho usizo lucishe luphelelwe ithemba.

Woza uzongisiza kulesi sidingo esikhulu engingasithola
induduzo nosizo lweZulu kuzo zonke izidingo zami, izinsizi,
nokuhlupheka, ikakhulukazi (lapha yenza isicelo sakho) nokuthi ngidumise
UNkulunkulu unawe nabo bonke abakhethiweyo kuze kube phakade.

Ngiyathembisa, O Juda obusisiwe, ukuthi uhlale ukhumbula lo musa omkhulu,
ukukuhlonipha njalo njengomphathi wami okhethekile futhi onamandla, futhi ngokubonga
khuthaza ukuzinikela kuwe.

Amen.

Futhi, kukhona ama-chaplet namarosari kuPatron Saint Jude.

Ngakho-ke, uma uthandaza futhi uzwa ukuthi imithandazo yakho ayizwakali, ayiphendulwa, noma ayinakwenzeka futhi uzizwa uphelelwe yithemba, uPatron Saint Jude ngongcwele oncengela usizo lokucela usizo.

Skrolela phezulu
Kuvikelwe yi-miniOrange