Saint James Omkhulu

james 413x531 1
St. James Omkhulu

NgokweTestamente Elisha, uJames the Great, owaziwa nangokuthi uJames indodana kaZebedewu noma uSanta James Omkhulu, wayengomunye wabaPhostoli Abayishumi Nambili bakaJesu.

Okukodwa kweAmaqiniso kaSanta James iNdodana kaZebedewuukuthi ngokwesiko lamaKhatholika, indodana kaZebedewu, uMphostoli oNgcwele uJames, wasakaza ubuKrestu eSpain.

Wanqunywa ikhanda eJerusalema ngo-44, kanti amathambo akhe kamuva athuthwa ayiswa eGalicia ngesikebhe samatshe sayiswa endaweni yaseSantiago de Compostela Cathedral.

Abangcwele abangabaphathi abagcini kubuRoma Katolika kuphela, kepha nakwi-Eastern Orthodoxy, Anglicanism, nakwamanye amagatsha amaSulumane.

The patron saint of pilgrims and Spain is St James the Greater, Son of Zebedee.

USt James Omkhulu wayengomunye weAbafundi bakaJesu Kristufuthi kwakucatshangwa ukuthi ungumzala wakhe ngudadewabo weVirgin Mary, nomfowabo kaUSt Jude Thaddeus.

Yenababelana ngesikebhe sokudobanomfowabo uJohn, ubaba uZebedewu, kanye nomlingani wakhe uSimoni. UJohane noJakobe babengabafundi bakaUJohane uMbhaphathizifuthi, kamuva, ngoJesu.

Ngenkathi uJesu ebiza uJakobe nomfowabo uJohane ukuthi babeabadobi babantu, ”Bashiya ukuphila kwabo njengabadobi. Wayengomunye wabafundi bakaJesu waze waba yikhoabethelwe esiphambanweni ngamaRoma.

lucas cranach the elder, saint james the greater, woodcut, rosenwald collection, 1952.8.219
"Lucas Cranach the Elder, Saint James the Greater, woodcut, Rosenwald Collection, 1952.8.219"

Ukuzalwa kukaSanta James / Imvelaphi

Ngokwenganekwane yobuKristu, uSanta James iNdodana kaZebedewu wazalelwa eGalile cishe ngonyaka we-5 BC. Kubonakala sengathi abazali bakhe bebenemali. Uyise, uZebedewu, wayengumdobi wasoLwandle LwaseGalile okungenzeka wayehlala eBetsayida noma eduze nayo, ngokunokwenzeka eCapharnawume, futhi wayenabagwedli abathile noma abaqashiwe.

Umama wakhe, uSalome, wayengomunye wabesifazane abazinikele kamuva abalandela uKristu futhi “bamkhonza ngezinto zabo.”

Umfowabo wayekhonaUJohane Umphostoli,ngokwesiko lobuKristu, okwakuwukuphela koMphostoli ongafanga njengomfel 'ukholo futhi ongumbhali wezincwadi eziningana zeTestamente Elisha. Ngokusho koFata BeSonto, umfowabo ungumuntu ofanayo noJohn the Evangelist, John of Patmos, kanye noMfundi Othandekayo.

Ngenxa yobuntu babo bokuxhamazela, bobabili abazalwane babizwa ngegama elithi “Boanerges” (“Amadodana Okuduma”) futhi babephakathi kwabafundi bokuqala ukujoyina uJesu Kristu.

Ngokwe-Synoptic Gospels, uJakobe noJohane babesesikebheni noyise belungisa amanetha abo lapho uJesu ebabiza ukuba bamlandele.

UJames wayengomunye wabathathu abakhethiwe ababona ukuGuqulwa (ukuguqulwa kwesimo), indodakazi kaJayiru eyayivukile, kanye nosizi eGethsemani.

Izimpumelelo zeSt

St James, or St Lago as it is spelt in Spanish, is also the great military patron of Spain. However, his mission to defend the Christian Church against invaders was postponed until after his death.

Ngesikhathi sempi edumile kaClavijo, wavela ngokungalindelekile kwishaja emhlophe ubisi, eqhweba indinganiso emhlophe futhi ehola amaKrestu empumelelweni.

Lokhu kubonakaliswa kwenzeka ngenxa yokusebenzisa kwamasosha igama lakhe njengesililo sempi ngalolo suku oluthile, “iSant lago!” Ngenxa yalokhu, idolobha lasendulo (iSantiago) laqanjwa ngaye, futhi isonto lombhishobhi lakhiwa ngokumhlonipha.

saint paul the apostle church (westerville, ohio) - stained glass, arcade, saint james the greater
Saint Paul the Apostle Church (Westerville, Ohio) - stained glass, arcade, Saint James the Greater

Izifundo Zempilo zaseSt James

Naphezu kwakho konke uJames adlula kukho njengomfundi kaJesu, okwakheukholo lwahlala luntengantenga kuze kube sekuvukeni. Ngenkathi yena nomfowabo becela uJesu ilungelo lokuhlala eceleni kwakhe enkazimulweni, uJesu wabathembisa kuphela ingxenye yokuhlupheka kwakhe (Marku 10: 35-45).

They were discovering that the greatest calling of a Jesus follower is to serve others. Following Jesus Christ can lead to adversity, persecution, and even death, but the reward is eternal life with him in heaven.

Ukuhamba kweSanta James

Umbhalo we-apocrypha owaziwa nge-The Gospel of the Twelve waphakamisa ngekhulu lokuqala ukuthi ngenkathi uMoya oNgcwele wehlela kubaphostoli ngePhentekoste (Izenzo 2), babenikwa amandla okukhuluma ulimi lwabantu ababizelwe ukuba bafinyelele kulo (njenge UMbhoshongo waseBabele, kodwa emuva). UJames wayekhuluma isiLatini, okwakhulunywa kakhulu engxenyeni esentshonalanga yoMbuso WaseRoma.

Kodwa-ke, kwaze kwaba amakhulu eminyaka kamuva lapho othile ephakamisa uJames ukuba aye eSpain.

Umbhalo owaziwa ngokuthi yiBreviary of the Apostles, owabhalwa ngekhulu lesithupha, wawuthi uJames wasabalalisa leli vangeli eSpain futhi wangcwatshwa ndawana thile ngasolwandle, entshonalanga yeSpain.

Lokhu kugomela kuphindaphindiwe ezinkondlweni, emaculweni, emlandweni womuntu, nasekubhaleni imibono ngekhulu lesikhombisa nelesi-8. Ngasekuqaleni kwekhulu lesishiyagalolunye leminyaka, inkanyezi ekhanyayo kuthiwa yahola umalusi ethuneni likaSanta James eGalicia, endaweni manje eyaziwa ngokuthi iSantiago de Compostela.

Ukufeza lokhu, uJames kwakuzodingeka ashiye iJerusalema ayoshumayela iSpain, bese ebuyela eJerusalema ayobulawa ngo-44 AD, bese izidumbu zakhe zibuyiselwa eSpain ziyongcwatshwa.

At the time, this legend was widely accepted, and the burial site became one of the most popular Christian pilgrimages. However, most modern scholars have found little evidence to support James’ ministry in Spain or his alleged burial there.

Ngisho noPaul wenza kubonakale kungathembekile kangako. KwabaseRoma 15, uthi,

"Bekulokhu kuyisifiso sami ukushumayela ivangeli lapho uKrestu wayengaziwa khona ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye umuntu" (KwabaseRoma 15:20),

futhi uhlela ukuya eSpain ngokulandelayo (KwabaseRoma 15: 23-24).

Akekho ohambise ivangeli eSpain, kodwa kungamangaza ukuthi uPaul athi,

“Ngikhetha ukuya lapho kungekho muntu osakaze ivangeli phambilini, yingakho ngiya lapho uJames aye khona.”

Iningi lezazi likholelwa ukuthi uJames the Greater akazange afike eSpain. Ushonele eJerusalema, ekuqaleni kwenhlangano yamaKrestu. Lolu hambo lwezithunywa zevangeli lwaseSpain aluzange kukhulunywe ngalo futhi kwaze kwaba ngekhulu lesithupha, futhi ukutholakala kwendawo yakhe yokungcwaba bekuyinto nje emnandi kakhulu. Naphezu kwemvelaphi yasenganekwaneni, lolu hambo, olwaziwa ngokuthi iCamino de Santiago, lusaqhubeka luthandwa kuze kube namuhla.

lucas cranach the elder, saint james the greater
Lucas Cranach the Elder, Saint James the Greater

UJames oNgcwele noJesu

UJakobe wayengomunye wabaphostoli owayefuna amandla negunya phezu kwabanye, uJesu ayala ngakho:

"Futhi amadodana kaZebedewu, oJakobe noJohane, eza kuye, athi," Nkosi, sithanda ukuthi usenzele noma yini esizokucela. " Wayesethi kubo: “Nifuna ukuba nginenzeleni na?” Bathi kuye: "Siphe isihlalo enkazimulweni yakho, omunye ngakwesokunene sakho omunye ngakwesokhohlo sakho." (Mathewu 10: 35-40)

UJesu usebenzisa lesi sikhathi ukuphinda isifundo sakhe sokuthi umuntu ofuna ukuba "mkhulu" embusweni kaNkulunkulu kumele afunde kanjani ukuba "omncane" lapha emhlabeni, asebenzele bonke abanye futhi abeke izidingo kanye nezifiso zabo ngaphambi kwezakho.

Akusikho nje ukuthi uJakobe noJohane bajeziswa ngokufuna udumo lwabo, kepha nabanye abafundi bajeziswa ngokuba nomona ngalokhu.

Lesi ngesinye sezikhathi ezimbalwa eBhayibhelini lapho uJesu ecashunwa ethi kuningi angakusho ngamandla ezombusazwe. Ugxila ezindabeni zenkolo isikhathi esiningi. Esahlukweni 8, waxwayisa ngokulingwa "yimvubelo yabaFarisi… nemvubelo kaHerode," kepha uma kukhulunywa ngokuningiliziwe, uhlale egxila ezinkingeni zabaFarisi.

st. james, son of zebedee
Isitembu sikaSanta James, iNdodana kaZebedewu

Saint James Ukuboshwa

James was not the first Christian martyr, as Stephen was, who was stoned to death in Acts 7:54-60. James died as a result of being beheaded, as recorded in the Book of Acts (12:1-3): “About that time, Herod the king laid violent hands on some of the church’s members.” He killed James, John’s brother, with the sword, and when he saw that it pleased the Jews, he arrested Peter as well.

Lokhu kwenzeka ngesikhathi seSinkwa Esingenamvubelo. ” Ngenxa yalokho, uMphostoli uJames waba ngowokuqala ukufa njengomfelukholo. Munye kuphela umphostoli, okwaxakayo, owasinda ekufeni ngenxa yokholo lwakhe, futhi lowo kwakungumfowabo, uMphostoli uJohane.

Ukufa kukaSanta James

Abafel 'ukholo nabavumayo yizinhlobo ezimbili zabangcwele. Umfel 'ukholo ongumKristu umuntu obulawa ngenxa yezinkolelo zakhe zobuKristu. Abavuma izono ngabantu abafa ngenxa yezimbangela zemvelo.

Ngo-44 AD, iNkosi uHerode Agrippa I yathumba futhi yanquma ikhanda likaJakobe ngenxa yokuhlubuka ngemuva kokwenza uhambo oluyingozi lokubuyela eJerusalema ukuyohlonipha. Noma uSanta James ashone eJerusalema, umlotha wakhe wabuyiselwa eGalicia yakhe ayithandayo, futhi kwakhiwa isonto phezu kwabo. Lokhu bekungukuqala kwethempeli elikhulu likaSantiago de Compostela, kanti isidumbu saseSt James kuthiwa singcwatshwe lapho kuze kube namuhla.

artus wolffort saint james the greater reading e1592421579565
Saint James Omkhulu

I-Saint James Key Takeaway

Ngoba wayengomunye wabaphostoli ababekhuluma kakhulu, futhi wakunikeza lokhoInkosi uHerodiwabulala uJames, kwakungaba wukuthatheka kukaJakobe ukukhuluma ngesibindi ngoKristu futhi akhulume ngokumelene nobubi iNkosi uHerode eyayaziwa kakhulu ngabo. Kunoma ikuphi, uMphostoli uJakobe waguqulwa ngokuphelele ngamandla kaMoya oNgcwele.

Wayenamawala, ekhuluma ngokukhululekile, ecasulwa kalula, futhi enamawala kakhulu, futhi wayekade ebizwa nge- “hair trigger” ngesinye isikhathi, kodwa njengoJohn, owaziwa ngokuthi “umphostoli owayethandwa uJesu” (Johane 13:23) , waba yisidalwa esisha kuKristu (2 Cor 5: 17) futhi waguqulwa unomphela, futhi namuhla ungomunye wabaphostoli abangu-12 abazobusa noma bahlulele izizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli embusweni kaNkulunkulu ozayo (Math 19:28). Lowo kwakunguMpostoli, uJames.

Saint James Indodana kaZebedewu Isifinyezo

UJames wayengomunye wabafundi abayishumi nambili bokuqala. Lapho uJesu ebiza abazalwane, uJakobe noJohane babengabadobi oLwandle LwaseGalile kanye noyise uZebedewu. Bashiya ubaba wabo nebhizinisi labo khona manjalo ukuze balandele urabi osemncane. Ngoba uJames kukhulunywa ngaye kuqala njalo, kungenzeka ukuthi wayemdala kulaba bazalwane ababili.

UJesu wamema uJakobe, uJohane, futhiUPeterkathathu ukufakaza izehlakalo okungekho muntu owazibona: ukuvuswa kwendodakazi kaJayiru kwabafileyo (Marku 5: 37-47), ukuguqulwa isimo (Mathewu 17: 1-3), kanye nosizi lukaJesu eNsimini yaseGetsemane ( UMathewu 26: 36-37).

james the greater apostle hajdudorog frame
James the Greater Apostle Hajdudorog Frame

Kepha uJames wayengekho ngaphezu kokwenza amaphutha. Lapho isigodi samaSamariya senqaba uJesu, yena noJohane babefisa ukubiza umlilo uvela ezulwini. Ngenxa yalokho, abizwa ngokuthi “amaBoanerges,” noma “indodana yokuduma.” Unina kaJakobe noJohane weqisa kakhulu lapho ecela uJesu ukuba anikeze amadodana akhe izikhundla ezikhethekile embusweni wakhe.

Ngenxa yokuzinikela kwakhe kuJesu, uJakobe waba ngowokuqala kwabaphostoli abayishumi nambili ukubulawa. Ngokomyalo weNkosi uHerode Agrippa I waseJudiya, wabulawa ngenkemba cishe ngonyaka ka-44 AD, njengengxenye yokushushiswa okujwayelekile kwebandla lokuqala.

ETestamenteni Elisha, kunamanye amadoda amabili abizwa ngoJakobe: uJakobe, indodana ka-Alfewu, omunye wabaphostoli bakaKristu abakhethiwe, noJakobe, umfowabo weNkosi, umholi ebandleni laseJerusalema nombhali wencwadi kaJakobe.

Izinsiza Saint James iNdodana kaZebedewu

Skrolela phezulu Kuvikelwe yi-miniOrange