The Apostle Saint James the Less

saint james the less
USt. James Omncane

James, the Lesser or Younger, son of Alpheus, or Cleophas and Mary, lived in Galilee. He was the brother of the Apostle Jude.

He is also called “the Minor”, “the Little”, “the Lesser”, or “the Younger”, according to translation. He is not to be confused with James, son of Zebedee (“James the Great or Elder”).

Waziwa ngabathile njengoJakobe, umfowabo weNkosi, ocatshangwa nguSt. Jerome nalabo ababemlandela njengomzala kaJesu.

UJames the Less wayejwayele ukukhunjulwa noSt.Philip ngoMeyi 1 noma ngoMeyi 3 emakhalendeni obuKristu baseNtshonalanga.

Wabhala i-Epistle of James, washumayela ePalestine naseGibhithe, wabethelwa esiphambanweni eGibhithe, ngokusho kwenganekwane.

One of the lesser-known disciples was James. Some scholars believe he was Matthew, the tax collector’s brother. James was a man with a strong personality and one of the fieriest types. Another legend has it that he died as a martyr and his body was sawed into pieces. His apostolic symbol was a saw.

USaint James ukuzalwa okuncane / impilo yokuqala

St. James the Less, also called James, son of Alphaeus, or James the Younger, (1st century BC Galilee, Judaea, Roman Empire), one of the Twelve Apostles of Jesus.

st. james the less, by el greco, c. 1595, oil on canvas - hyde collection - glens falls, ny
St. James the Less, by El Greco, c. 1595, oil on canvas - Hyde Collection - Glens Falls, NY

Saint James impilo encane noJesu

UJesu wabiza uJakobe, indodana kaZebedewu, ukuba abe ngumfundi esikhathini esithile ngemuva kokubizwa kukaJakobe, indodana kaZebedewu, okwaholela ekubonisweni kwakhe njengoJakobe “Omncane.”

Yena, kanye noJohn noPeter, babethathwa njengezinsika zokuqala zeSonto, kanti uSt.Paul wahlangana naye ukuze baxoxe ngokuthi iyiphi indlela engcono yokufeza umsebenzi weSonto.

Wayengomunye wabokuqala ukufakaza ngoKristu ovukile.

Ngokomunye umlando, uJames wamemezela ngemuva kokubethelwa ukuthi wayezokuzila kuze kufike uKristu. UJesu ovukile wabonakala kuye futhi wamlungiselela ukudla.

Ukugwema ukudideka nomunye uMphostoli ogama lakhe linguJames, idili lakhe esiligubha ngoJulayi 25, uJames wanikezwa isiteketiso esithi “the Less.”

Sikholwa ukuthi lokhu kusho ukuthi wayemncane kunomunye uSt. James, owaziwa ngokuthi "Omkhulu." Indodana ka-Alifeyu kwakunguJames the Less.

Ngosuku uJesu abethelwa ngalo, unina wema eceleni kukaMariya esiphambanweni.

UJames the Less waba yingxenye ebalulekile yokukhula kweSonto eJerusalema ngemuva kokwenyuka kukaJesu.

Ngokwesiko, wengamela umhlangano obalulekile weSonto lokuqala, uMkhandlu waseJerusalema, ngonyaka ka-50 AD.

UPaul, uSt. Peter, nabanye abaholi beSonto bahlangane ngalesi sikhathi ukubhunga ukuthi ngabe abeZizwe noma abantu ababengewona amaJuda, bangaba yini abalandeli bakaJesu.

UJames wayilalela ngokucophelela ingxoxo futhi wasiza iqembu ekuthatheni isinqumo sokuthi iSonto livulekele wonke umuntu nokuthi bonke abantu bangasindiswa ngokuphilaAbalandeli bakaJesu.

Ukufezeka kukaSanta James Omncane

"hendrik goltzius, saint james the less, probably 1589, engraving, rosenwald collection, 1943.3.9396"
"Hendrik Goltzius, Saint James the Less, probably 1589, engraving, Rosenwald Collection, 1943.3.9396"

UJesu Kristu wakhetha uJakobe ukuba abe ngumfundi ngesandla. Ube kadeegumbini eliphezulu laseJerusalema with the 11 disciples after Christ ascended to heaven. He could have been the first disciple to see the risen Christ.

Even though his achievements are unknown to us today, James may simply have been overshadowed by the more prominent disciples. Even so, being named one of the twelve was no small feat.

Isenzo sakhe esibaluleke kakhulu kwaba ukungenelela kwakhe ebudlelwaneni obabunengxabano phakathi kwamaKrestu anemvelaphi yamaJuda nalabo abanemvelaphi yobuqaba.

In this regard, he worked with Peter to overcome, or rather integrate, the original Jewish dimension of Christianity with the need not to impose on converted pagans the obligation to submit to all the norms of the Law of Moses.

Incwadi Yezenzo isilondolozele isixazululo sokuyekethisa esaphakanyiswa ngokunembile nguJakobe futhi samukelwa yibo bonke abaPhostoli ababekhona, ngokusho kwabo abahedeni ababekholelwa kuJesu Kristu ababezocelwa kuphela ukuthi bayeke umkhuba wokukhonza izithombe wokudla inyama yezilwane ezihlatshiwe konkulunkulu, kanye nakwelithi “okungafanele,” okuyigama okungenzeka ukuthi lalikhomba ezinyunyaneni zomshado ezingajwayelekile, kwakuwumbuzo wokunamathela kuphela emikhawulweni embalwa yoMthetho KaMose eyayibhekwa njengebaluleke kakhulu.

USanta James Omncane eBhayibhelini

UJakobe Omncane wayeyindodana ka-Alfewu, kanti uJakobe Omkhulu wayeyindodana kaZebedewu (Mathewu 10: 3; Marku 3: 8; Luka 6:15). Ngokusho kwesazi semfundiso yenkolo sekhulu lesi-5 uJerome nombhishobhi wekhulu lokuqala uPapias waseHierapolis, unina kwakunguMary waseCleophas (udadewabo kanina kaJesu).

Wabuye wakhonjwa njengomfowabo kaJude Thaddeus futhi mhlawumbe wayengomunye wabafowabo bakaJesu (ngokusho kwabaseGalathiya 1:19 futhi futhi ngokusho kukaJerome).

Only a few verses in the Bible mention James the Lesser and what he did for the early church. He was one of the disciples who witnessed Christ’s resurrection (1 Corinthians 15:7), a confidante of Peter when he was on the run from Herod Agrippa (Acts 12:17), and later rose to prominence in the church along with the other apostles (Acts 15; 21:18; Galatians 2:9). He was also credited as the writer of the Epistle of James.

saint james the lesser
USaint James Omncane

Ubuthakathaka bukaSanta James Omncane

Njengabanye abafundi,UJames wayishiya iNkosingesikhathi kuqulwa icala nokubethelwa kwakhe.

USaint James Izifundo Zokuphila Ezingaphansi

Ngenkathi uJames the Lesser engomunye wabangaziwa kakhulu kwabangu-12, asikwazi ukungakunaki iqiniso lokuthi ngamunye walawa madoda anikele ngakho konke ukulandela iNkosi. KuLuka 18:28, umkhulumeli wabo uPeter wathi, "Sishiye konke ebesinakho ukukulandela!" (NIV)

rembrandt the apostle james the less
Rembrandt The Apostle James the Less

Ukufa kukaSanta James Omncane

Uma sixhuma uJames indodana ka-Alifeyu noJakobe Olungileyo (umfowabo kaJesu), sifunda ukuthi waxoshwa esiqongweni sethempeli lapho ayeshumayela khona, washaywa ngeclub, futhi wakhandwa ngamatshe waze wafa.

Kwezobuciko, uJames indodana ka-Alphaeus uvame ukuboniswa neklabhu ye-fuller, ekhombisa inkolelo yesonto yokuthi wayengumuntu ofanayo noJames the Just.

Kodwa-ke, ngokwesiko uJames indodana ka-Alfewu ashumayela ngalo eGibhithe, wabethelwa esiphambanweni edolobheni lase-Ostrakine.

“On the Twelve Apostles of Christ”, Hippolytus, a theologian who lived in the second and third centuries, allegedly recorded James’ death:

"NoJakobe indodana ka-Alfewu, ngenkathi eshumayela eJerusalema, wakhandwa ngamatshe ngamaJuda waze wafa, wangcwatshwa lapho ngasethempelini."

This is the same death that tradition attributes to James, Jesus’ brother, but scholars have little reason to believe “On the Twelve Apostles of Christ”.

Umbhalo watholakala ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye, futhi izazi eziningi zikholelwa ukuthi yi-pseudepigrapha (ukubhala okungamanga ukuthi kubhalwe othile).

Ngenxa yalokhu, ukungaqondakali nokungaziwa okuzungeze uJames indodana ka-Alfewu kusivimbela ukuthi sazi ukuthi ushone kanjani noma kuphi.

Kodwa-ke, njengoba iningi labayishumi nambili labulawa ukholo, kungamangaza uma omunye wabafundi abaziwa kancane, njengoJohn, ebulawa ukuguga.

Bashiya umndeni, abangani, amakhaya, imisebenzi, nakho konke abakwaziyo ukulandela ubizo lukaKristu.

Laba bantu abajwayelekile abenzela uNkulunkulu izinto ezingavamile basebenza njengezibonelo kithi. Babeka isisekelo sesonto lobuKristu, baqala inhlangano eyasabalala ngokushesha emhlabeni jikelele. Namuhla, siyingxenye yaleyo nhlangano.

v0033577 saint james the less and saint christina. colour lithograph credit: wellcome library, london. wellcome images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org saint james the less and saint christina. colour lithograph by n.j. strixner, 1829, after lucas van leyden. published:  -  copyrighted work available under creative commons attribution only licence cc by 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
V0033577 Saint James the Less and Saint Christina. Colour lithograph Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images [email protected] http://wellcomeimages.org Saint James the Less and Saint Christina. Colour lithograph by N.J. Strixner, 1829, after Lucas van Leyden. Published: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

I-Saint James the Take Key Eyincane

Umphostoli uJames, indodana ka-Alfewu, wayebizwa nangokuthi uJames Omncane noma uJames Omncane. Akufanele adidaniswe noJakobe Umphostoli, uMphostoli wokuqala, nomfowabo kaJohane.

ETestamenteni Elisha, kukhona uJakobe wesithathu. Wayengumfowabo kaJesu, umholi esontweni laseJerusalema, futhi engumbhali wencwadi kaJakobe.

Konke ukufakwa kuhlu kwabafundi abangu-12 kufaka uJakobe ka-Alfewu, ohlala njalo efakwa ohlwini lwesishiyagalolunye ngokulandelana.

Yize uMphostoli uMathewu (owaziwa njengoLevi, umthelisi ngaphambi kokuba ngumlandeli kaKristu) ekhonjwa njengendodana ka-Alfewu kuMarko 2:14, izazi ziyangabaza ukuthi yena noJakobe babengabazalwane. Laba bafundi ababili akukhulunywa ngabo emaVangelini.

Fingqa uSanta James Ongaphansi

USaint James the Less, umbhali wencwadi yokuqala yamaKhatholika, wayeyindodana ka-Alfewu waseCleophas. Unina uMariya kungenzeka ukuthi wayengudadewabo noma isihlobo esiseduze seNcasakazi Ebusisiwe, futhi ngenxa yalesi sizathu, ngokwesiko lamaJuda, kwesinye isikhathi wayebizwa ngomfowabo weNkosi.

UMphostoli ubenesikhundla esivelele emphakathini wamaKrestu wakudala waseJerusalema. USt. Paul usitshela ukuthi wayengufakazi woVuko lukaKristu; futhi "uyinsika" yeBandla, uSt. Paul abonisana nalo ngeVangeli.

According to legend, he was the first Bishop of Jerusalem and attended the Jerusalem Council around the year 50. The historians Eusebius and Hegesippus wrote, St. James, was martyred for the Faith by the Jews in the Spring of the year 62, although they greatly admired his person and had given him the surname “James the Just.”

Uhlale ethathwa njengomlobi wencwadi ebizwa ngegama lakhe.

Ubufakazi bangaphakathi obususelwa olimini, isitayela, nokufundisa kwencwadi, kuveza umlobi wayo njengomJuda ojwayelene neTestamente Elidala futhi engumKristu ozinze ngokuphelele ezimfundisweni zeVangeli. Ubufakazi bangaphandle obuvela koFata neMikhandlu yokuqala yeSonto buqinisekisile ubuqiniso bayo nokuba kwayo ohlwini lwezincwadi zeBhayibheli.

Izinsizakusebenza

Skrolela phezulu Kuvikelwe yi-miniOrange