Umphostoli oNgcwele Jude

saint jude
St. Jude

Jude, Thaddeus, or Lebbeus, son of Alpheus or Cleophas and Mary. Alpheus or Cleophas and Mary’s son, Jude, Thaddeus, or Lebbeus. He was James the Younger’s younger brother.

USaint Jude wayehlala eGalile futhi wayengomunye weabaPhostoli abaziwa kancane. Ngokomlando, washumayela e-Asiriya nasePheresiya futhiwafa njengomfel 'ukholo ePheresiya.

UJude wabizwa ngo "Trinomious" nguJerome, okuhumusha ngokuthi "indoda enamagama amathathu".

KuMarko 3:18, ubizwa ngokuthi uThadede. KuMathewu 10: 3, ubizwa ngoLebbeus. UThaddeus kwakuyisibongo sakhe.

Ubizwa ngoJuda umfowabo kaUSaint James OmncanekuLuka 6:16 nakuZenzo 1:13. UJudas Thaddeus wayaziwa nangokuthi nguJudas the Zealot.

Wayengu-ubuzwe obunolaka nobudlovaababelangazelela amandla omhlaba nokubusa Kwabantu Abakhethiwe. NgokweTestamente Elisha (ngokukaJohane 14:22)Isidlo Sokugcina, wabuza uJesu,

"Kodwa Nkosi, kungani uhlose ukuzibonakalisa kithi hhayi emhlabeni?"

UJudas Thaddeus wayezimisele ukwenza uKrestu aziwe emhlabeni wonke. Kodwa-ke, hhayi njengoMsindisi ohluphekayo, kepha njengeNkosi ebusayo. Impendulo uJesu ayinikeze yona ikhombisa ngokusobala ukuthi indlela yamandla ayisoze yathathelwa indawo yothando.

Kuthiwa uJude waya e-Edessa, eduze noMfula i-Ewufrathe, eyoshumayela ivangeli. Welapha abantu abaningi lapho, futhi abantu abaningi bakholwa egameni leNkosi.

UJude wabe eseshumayela iVangeli kwezinye izindawo. E-Ararat, wayekhonababulawa ngemicibisholo. Umkhumbi wakhethwa njengophawu lwakhe ngoba wayeyisithunywa sevangeli esathathwa njengomdobi.

święty juda tadeusz (obraz el greca)
Święty Juda Tadeusz (obraz El Greca)

Ukuzalwa kukaSanta Jude & Ukuphila Kwasekuqaleni

USt Jude wazalelwa emndenini wamaJuda ePaneas, idolobha laseGalile elakhiwa kabusha ngamaRoma labizwa ngeKhesariya Filipi. Cishe njengabo bonke abantu besikhathi sakhe kuleyo ndawo, kungenzeka ukuthi wayengumlimi owayekhuluma isiGreki nesi-Aramu.

USt Jude wayeyindodana kaClopas noMary, umzala kaVirgin Mary. Ngokomlando, ubaba kaJude, uClopas, wabulawa ngokuzinikela kwakhe ngokungagunci nangokuzwakalayo kuKristu ovukile.

st. thaddeus, st. sandukht and other christians in sanatruk's prison
St. Thaddeus, St. Sandukht and other Christians in Sanatruk's prison

USaint Jude wayengomunye wabaPhostoli bakaJesu abali-12, futhiuphawu lwakhe yiklabhu. Ilangabi elizungeze ikhanda likaSt. Jude livame ukuboniswa ezithombeni zakhe, ezimele ukuba khona kwakhe ngePhentekoste, lapho amukela uMoya oNgcwele kanye nabanye abaphostoli. Esinye isici uSt. Jude ophethe ukumelwa kukaKristu Emfanekisweni ka-Edessa.

Ngezinye izikhathi uboniswa nombusi wombazi noma umqulu noma incwadi, mhlawumbe i-Epistle of Jude. Izazi zeBhayibheli ziyavuma ukuthiUSt Jude wayeyindodana kaClopas, nonina uMariya wayengumzala weVirgin Mary.

Ngokwababhali basendulo, uJude washumayela iVangeli eJudiya, eSamariya, e-Idumaea, eSyria, eMesopotamiya naseLybia. Ubuyele eJerusalema ngonyaka wama-62, ngokusho kuka-Eusebius, wasiza ekukhetheni umfowabo, uSt.Simeon, njengoMbhishobhi waseJerusalema.

I-Saint Jude ayifani ne-UJuda Iskariyothe, owakhaphela iNkosi yethu futhi wadangala ngenxa yesono sakhe esikhulu nokuntula ukholo emseni kaNkulunkulu.

UJude nguyena owabuza uJesu eSidlweni Sokugcina ukuthi kungani engeke abonakale emhlabeni wonke ngemuva kokuvuka kwakhe. Akukho okunye okwaziwayo ngempilo yakhe.

Ngokomlando, wavakashela eBeirut nase-Edessa futhi kungenzeka ukuthi wabulawelwa ukholo eceleni kwakheUSimonePheresiya.

He is the author of an epistle (letter) to the Eastern Churches, particularly Jewish converts, addressing the heresies of the Simonians, Nicolaites, and Gnostics. Though Saint Gregory the Illuminator is known as the “Apostle to the Armenians,” the Apostles Jude and Bartholomew are credited with bringing Christianity to Armenia, where Jude was later martyred.

buste reliquaire - saint jude
Buste reliquaire - Saint Jude

I-St Jude Travels kanye ne-Missionary

USt Jude Thaddeus uhambisaneUSimonohambweni lwakhe olunqamula eLibya, eTurkey, ePheresiya naseMesopotamiya. Basebenza ndawonye ukusabalalisa ivangeli nokuguqula abantu abaningi ebuKristwini. Waziwa kakhulu ngokusiza ekusunguleni iSonto Lase-Armenia namanye amabandla angaphandle koMbuso WaseRoma.

USt. Jude wabhalela amaKristu asanda kuguquka eSontweni LaseMpumalanga ayeshushiswa ngo-60 AD Encwadini yakhe, wabaxwayisa ukuba baqaphele othisha bamanga banamuhla abasabalalisa izimfundiso zamanga ngobuKristu. Ubakhuthaze ukuthi babekezele futhi bahlale beqinile ekukholweni kwabo lapho bebhekene namaqiniso abucayi ababhekene nawo.

saint jude new phototastic collage
I-Saint Jude New Phototastic Collage

What is the Legacy of Saint Jude?

Washumayela iVangeli ngentshiseko, kaningi ezimweni ezivivinya kakhulu. Wenze umehluko omkhulu ezimpilweni zabantu ngokubanikeza iZwi likaNkulunkulu ngamandla kaMoya oNgcwele. NgokweVangeli, uSt Jude wayengumfowabo kaSt. James the Less, naye owayengumPhostoli.

Ukuzinikela ku-Saint Jude namuhla

Jude is now regarded as a saint by Christians of various denominations, particularly Roman Catholics, Orthodox, and Anglicans. Saints – God’s holy men and women both on earth and in heaven – are regarded as models of how to follow Jesus Christ and as “intercessors” in the Catholic tradition (and others) of Christianity. Because the saints in heaven live fully in God’s presence while remaining bound to those on earth by love bonds, they present our needs to God.

Umkhuleko ka-Saint Jude

Umthandazo odumile waseRoma Katolika ku-Saint Jude uthi:

saint jude prayer

“O mphostoli ongcwele kakhulu, oNgcwele Jude, inceku ethembekile nomngani kaJesu, iSonto liyakuhlonipha futhi likunxusa endaweni yonke, njengomphathi wamacala angenathemba, nezinto ezicishe zalahla ithemba. Ngithandazeleni, mina engiphatheke kabi.
“Sebenzisa, ngiyakunxusa, ngalelo lungelo elithile olinikiwe, ukuletha usizo olubonakalayo nolusheshayo lapho usizo belucishe luphelelwe ithemba. Woza uzongisiza kulesi sidingo esikhulu, ukuze ngithole induduzo nosizo lweZulu kukho konke engikudingayo, izinsizi, nokuhlupheka, ikakhulukazi (lapha yenza isicelo sakho) nokuthi ngidumise uNkulunkulu nawe kanye nabo bonke abakhethiweyo kulo lonke iphakade .
“Ngiyakuthembisa, Juda obusisiwe, ukuthi uhlale ukhumbula lo musa omkhulu, ukukuhlonipha njalo njengomphathi wami okhethekile futhi onamandla, futhi ngokubonga ukhuthaze ukuzinikela kuwe. Amen. ”

INovena - umthandazo oshiwo izinsuku eziyisishiyagalolunye zilandelana - kuSanta Jude uthi:

saint jude novena
“UMphostoli noMfel 'ukholo, onobuhle obukhulu futhi ocebile ngezimangaliso, eduze kwesihlobo sikaJesu Kristu, umkhulumeli othembekile kubo bonke abakunxenayo, umxhasi okhethekile ngesikhathi sokudinga; kuwe, ngincenge ekujuleni kwenhliziyo yami, futhi ngokuthobeka ngiyanxusa kuwe, okunikwe uNkulunkulu amandla amakhulu kangaka, ukuba ungisize; ngisize manje lapho ngidinga usizo oluphuthumayo futhi unikeze isicelo sami esiqotho. Angisoze ngikhohlwa umusa wakho nomusa ongitholile futhi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukusabalalisa ukuzinikela kuwe. Amen. ”

Ukufa nokufela kukaSanta Jude

Naphezu kokushushiswa okwakwandile kwamaKristu ngaleso sikhathi, uSt.Jude Thaddeus wama eqinile ezinkolelweni zakhe futhi ekugcineni wakhokha inani lokholo lwakhe. Kucatshangwa ukuthi wabulawelwa ukholo ePersia noma eSyria cishe ngonyaka ka-65 AD Kwezobuciko benkolo, uvamise ukuboniswa ephethe izembe noma iklabhu, elimele ukuthi wabulawa kanjani.

Ngemuva kokushona kwakhe, isidumbu salo mphostoli sayiswa eRoma futhi sakhulekelwa ku-crypt ngaphansi kweSt. Peter's Basilica. Izinsalela zakhe sezigcinwe engxenyeni yangakwesobunxele yeSt. Peter's Basilica, ngaphansi kwe-altare elikhulu laseSt. Joseph, ethuneni eceleni kompostoli uSimon the Zealot.

Abazinikele abaningi basavakashela isiza njengophawu lwenhlonipho nokubabaza. ISt. Jude Thaddeus yaziwa njengeusanta ongumvikeli wezimbangela ezingenathemba nezimo zokuphelelwa yithembangenxa yokholo lwakhe olungantengantengi.

saint jude prayer card child's pencil coloring
Umbala wepensela wengane yomfundi waseSaint Jude

Ukhiye wokuthatha

USanta Jude kuthiwa ushumayele iVangeli eJudiya, eSamariya, e-Idumaea, eSyria, eMesopotamiya naseLibya. Kuthiwa futhi uvakashele eBeirut nase-Edessa, yize umsebenzi wokugcina ubizwa ngoThaddeus wase-Edessa, omunye wabangamashumi ayisikhombisa. Kuthiwa ushonile njengomfel 'ukholo kanye noSimon the Zealot ePersia. UNicephorus Callistus, umbhali wekhulu le-14, wenza uJude umkhwenyana emshadweni owawuseKhana.

Yize uSanta Gregory the Illuminator enconywa ngokuba "uMphostoli kuma-Armenia" ngenkathi ebhabhadisa iNkosi uTiridates III wase-Armenia ngo-301 CE, eguqula abase-Armenia, uMphostoli uJude noMphostoli uBartolomew ngokwesiko kukholakala ukuthi babe ngabokuqala ukuletha ubuKrestu I-Armenia ngakho-ke ihlonishwa njengabangcwele abangcwele be-Armenian Apostolic Church. I-Thaddeus Monastery ihlotshaniswa nalesi siko.

To read more about Saint Jude, then please read the story of St Jude.

Isifinyezo

USaint Jude, owaziwa nangokuthi u-Saint Jude Thaddeus, uhlonishwa njenge-Patron Saint of Hopeless Causes emhlabeni jikelele. Wayengumzala kaJesu Kristu futhi engomunye wabaPhostoli abayishumi nambili. Washumayela iVangeli ngesibindi, kaningi ezimweni ezinzima kakhulu.

U-Saint Jude uvame ukuboniswa ephethe umfanekiso kaJesu. Ngokwesiko, lokhu kukhumbula isimangaliso lapho inkosi enesifo sochoko yelashwa ngemuva kokuthi uSanta Jude emnike indwangu eyayicindezelwe ebusweni bukaKristu.

Abantu abaningi abadinga kakhulu bathandaze ku-Saint Jude kuyo yonke iminyaka. USaint Bridget waseSweden uthe uqondiswe embonweni ukuthi athandaze kuSanta Jude ngokukholwa nokuzethemba okujulile.

"Ngesibongo sakhe, uThadede, othandekayo noma onothando, uSaint Jude uzozibonakalisa ezimisele kakhulu ukusiza,"

wathi uKristu wamtshela.

Namuhla, uSanta Jude usengomunye wabaNgcwele abathandwa kakhulu nabathandekayo, umkhulumeli wasezulwini wabo bonke abafuna usizo lukaNkulunkulu ngezikhathi zenkinga yomndeni, ukugula nezinkinga, ikakhulukazi lapho lonke ithemba libonakala lilahlekile.

saint jude thaddeus window of san leonardo church, nueva ecija
Saint Jude Thaddeus window of San Leonardo Church, Nueva Ecija

Izinsizakusebenza

Skrolela phezulu Kuvikelwe yi-miniOrange