UMphostoli oNgcwele uMathewu

matthew 3 edited
UMathewu Ongcwele

Jude, Thaddeus, or Lebbeus, son of Alpheus or Cleophas and Mary. Alpheus or Cleophas and Mary’s son, Jude, Thaddeus, or Lebbeus. He was James the Younger’s younger brother.

UMathewu Ongcwele ubhekwa kabanzi njengombhali weVangeli likaMathewu. Lapho uJesu ebiza uMathewu,wayengumthelisi(noma umthelisi), omunye wemisebenzi edelelekile ebuJudeni basendulo.

NgoNovemba 16, amasonto aseMpumalanga Katolika nama-Orthodox akhumbula iSt. Matthew, kanye noSt. Fulvianus, isikhulu okuthiwa saphenduka ebuhedeni ngemuvaUkubulawa kukaMathewu.

Ukulandisa kwamaVangeli kaMarko noLuka, njengoMatewu, kuchaza ukuhlangana kukaJesu noMathewu esimeni esingalindelekile semisebenzi kaMathewu yokuqoqa intela.

Ngenxa yokuthi babesebenzela umbuso ophethe futhi ngokuvamile babeziphilisa ngokuqoqa okungaphezu kwemali eyayifunwa umbuso, abathelisi abangamaJuda ababeqoqa intela egameni lababusi bamaRoma beJudiya lekhulu lokuqala babethukwa futhi bezondwa ngisho yimiphakathi yabo.

UMathewu Ongcwele uyiisithombe esifihlakele ngokumangazayo, okukhulunywa ngakho okumbalwa kuphela emavangelini.

Noma isonto kade lambamba njengombhali weVangeli likaMathewu, akukho okunye okwaziwayo ngaye.

Ngenkathi uMatthew ekhunjulwa njengomfelukholo, akekho owaziyo ukuthi wafa kuphi noma kanjani. Ama-akhawunti ahlukahlukene athi wanqunywa ikhanda, wakhandwa ngamatshe, washiswa, noma wagwazwa; omunye aze athi wafa ngokwemvelo, njengoJohn.

print, st. matthew (s.mathevs), 1650
Print, St. Matthew (S.Mathevs), 1650

Ukuzalwa kukaMathewu Ongcwele / Impilo Yasekuqaleni

ULevi, indodana ka-Alfewu, wayengumGalile wekhulu lokuqala (okwakuthiwa wazalelwa eGalile, okwakungeyona ingxenye yeJudiya noma isifundazwe saseRoma iJudiya), ngokusho kwamaVangeli. Wayengakwazi ukukhuluma kahle isi-Aramu nesiGreki njengomthelisi. AmaJuda akubo ayezomdelela ngezinsolo zokuthi wayesebenzisana nabahlali baseRoma.

Ngemuva kokubizwa kwakhe, uMathewu wamemela uJesu edilini lakhe. Lapho ababhali nabaFarisi bekubona lokhu, bakhuza uJesu ngokudla kwakhe nabathelisi nezoni. Lokhu kwenze ukuthi uJesu aphendule, "Angizelanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni ekuphendukeni."

UMathewu Ongcwele Ukuphila NoJesu

saint matthew and the angel
Saint Matthew and the Angel 

Ngosuku olufanayo uJesu amema ngalo uMathewu ukuba amlandele, uMathewu wenza idili elikhulu lokuvalelisa emzini wakhe eKapernawume, emema nabangane bakhe ukuba nabo bazohlangana noJesu. Esikhundleni sokuqoqa intela, uMathewu waqala ukuqoqela imiphefumulo umbuso kaNkulunkulu.

UMatthew, yize ayenesono esedlule, wayekufanelekela ngokukhethekile ukuba ngumfundi. Wayegcina amarekhodi acophelelayo futhi engumbukeli obukhali wabantu. Wanaka imininingwane emincane kakhulu. Lezo zimfanelo zasebenziseka ngesikhathi ebhala iVangeli likaMathewu eminyakeni engaba ngu-20 kamuva.

Ebusweni, ukukhetha kukaJesu umthelisi njengomunye wabalandeli bakhe abaseduze kwabonakala kuyichilo futhi kuyenyanyisa, kwazise abathelisi babedelelwa kakhulu amaJuda.

Noma kunjalo, kubalobi abane bamaVangeli, uMathewu wethula uJesu kumaJuda njengoMesiya okwase kuyisikhathi eside elindelwe, walungiselela ukulandisa kwakhe ukuphendula imibuzo yabo.

Impumelelo kaMathewu Ongcwele

UMathewu wayengomunye wabafundi bakaJesu Kristu abangu-12. Njengofakazi wokuzibonela woMsindisi, uMathewu wabhala eVangelini likaMathewu imininingwane eningiliziwe ngempilo kaJesu, indaba yokuzalwa kwakhe, umyalezo wakhe, nemisebenzi yakhe eminingi. Wayephinde abe isithunywa sevangeli, esakaza ivangeli nakwamanye amazwe.

matthew the apostle
Matthew the Apostle

Amandla KaMathewu Ongcwele Nobuthakathaka

UMatthew wayegcina amarekhodi aqaphile. Wayeqonda inhliziyo yomuntu nokulangazelela kwabantu abangamaJuda. Wayezinikele kuJesu futhi, uma esezinikele, akazange antengantenge ekuzinikeleni kwakhe eNkosini.

Ngakolunye uhlangothi, uMathewu wayeyisela ngaphambi kokuba ahlangane noJesu. Wayebheka imali njengento ebaluleke kunazo zonke ekuphileni futhi wephula imithetho kaNkulunkulu ukuze azinothise ngokulimaza abantu bakubo.

Ukuhamba kukaSanta uMathewu

UMatthew waqala ukusabalalisa umyalezo ngemuva kokuqeda iVangeli lakhe. Kucatshangwa ukuthi uvakashele eSyria, Media, Persia, Parthia, ngisho nase-Ethiopia.

Ngokwencazelo yamaSulumane, uMathewu noUSaint Andrewkwakungabafundi ababili abaya e-Ethiopia (hhayi izwe lase-Afrika, kepha isifunda esibizwa nge 'Ethiopia' eningizimu yoLwandle iCaspian) ukuyoshumayela umyalezo kaNkulunkulu.

pareja-vocacion mateo
Pareja-vocacion mateo

IVangeli likaMathewu

Okukodwa kweUMathewu Umphostoli amaqinisoukuthi iVangeli likaMathewu labekwa ekuqaleni kweTestamente Elisha. Kwakucatshangwa ukuthi kwakuyiVangeli lokuqala elilotshiwe, kepha manje siyazi ukuthi iVangeli likaMark lalandulela lelo. Ngoba yiVangeli elikhathalela kakhulu ubuJuda, lisebenza njengoshintsho olufanele ukusuka eTestamenteni Elidala kuya eTestamenteni Elisha eBhayibhelini lamaKrestu.

UMathewu waba ngumbhalo weVangeli obaluleke kakhulu kumaKristu ekhulu lokuqala nelesibili ngoba uqukethe zonke izinto ezibalulekile esontweni lokuqala: indaba yokukhulelwa kukaJesu okuyisimangaliso; incazelo yokubaluleka kwethempeli, umthetho, ukuba ngumfundi nokufundisa; ne-akhawunti ngempilo nokufa kukaJesu. IVangeli likaMathewu sekuyisikhathi eside libhekwa njengelibaluleke kakhulu emaVangelini amane.

Ngenkathi isiko lesonto lekhulu lesibili ligomela ngokuthi uMathewu, owayekade engumthelisi futhi engomunye kaJesuAbapostoli abalishumi nambili, owaziwa nangokuthi uLevi, wabhala leli Vangeli, izazi namuhla zigomela ngokuthi abukho ubufakazi obucacile bokuthi uMathewu walotshwa.

Ngoba iVangeli likaMathewu lithembele kakhulu eVangelini lakuqala likaMarku, kanye nasenkambisweni yomlomo yekhulu lokuqala leminyaka, akunakwenzeka ukuthi umbhali weVangeli likaMathewu wayengufakazi wokuzibonela ngempilo kaKristu.

Esikhundleni salokho, umbhali kungenzeka ukuthi wayeyilungu lomphakathi womphakathi ofundile lapho ukutadisha nokufundisa kwakuyizindlela zokuzinikela kakhulu, futhi iVangeli kungenzeka ukuthi lalotshwa phakathi kwesikhangiso esingu-80 no-90

UMathewu waseSt

st. matthew prayer
O Glorious St. Matthew, eVangelini lakho, uveza uJesu njengoMesiya obekulangazelelwa owagcwalisa abaProfethi besivumelwano Esidala nanjengoMniki-mthetho omusha owasungula iSonto Lesivumelwano Esisha.
Sitholele umusa wokubona uJesu ehlala eSontweni lakhe futhi silandele izimfundiso zakhe ezimpilweni zethu emhlabeni ukuze siphile phakade Naye ezulwini.

Ukufa kukaMathewu Ongcwele

Kunzima ukusho ukuthi uMathewu wafa kanjani, njengoba kunjalo ngabaphostoli abaningi. Ukufa kwakhe kuyindaba yama-akhawunti amaningi aphikisanayo. Ngokwemibhalo yokuqala, wakhonza e-Ethiopia (hhayi lokho esikucabangayo njenge-Ethiopia, kepha indawo eseningizimu yoLwandle iCaspian), iPersia, iMakedoniya, kanye / noma iSyria.

UHeracleon, omunye wabahlaziyi bokuqala beTestamente Elisha, ucashunwe nguClement wase-Alexandria ethi uMathewu wazifela ngokwemvelo.

Namuhla, izazi eziningi azihambisani nale akhawunti.

Onke amanye ama-akhawunti okuqala weUkufa kukaMathewubathi wabulawelwa ukholo, kodwa bayehluka ngokuthi lokhu kwenzeka kanjani noma kuphi. Ngokusho kobaba besonto lokuqala, washiswa, wakhandwa ngamatshe, wagwazwa noma wanqunywa ikhanda ngenxa yenkolo yakhe.

martirio di san matteo
Martirio di san Matteo

Ukhiye wokuthatha UMathewu Ongcwele

Igama elithi Matthew lisho isipho sikaNkulunkulu. Endabeni yokubizwa kwakhe, uMarko noLuka bambiza ngo “Levi.” Mhlawumbe leli kwakuyigama lakhe lokuqala, futhi lapho eba umfundi, uJesu wamnika igama elisha. Kuphakanyisiwe futhi nokuthi wayevele eyilungu lesizwe samaLevi.

Iyini incazelo nencazelo yabaNgcwele Babaxhasi, futhi kungani laba bantu bakhethwa ukuba babe ngabaphathi bezimbangela, ubuchwepheshe namazwe?

Ezinkolweni zobuKristu, kufaka phakathi inkolo yamaRoma Katolika, igama elithi "Patron" libhekisa emadodeni nakwabesifazane abangcwele nabaqotho abathathwa njengabavikeli beqembu elithile labantu noma izwe. Kukhona umphathi wazo zonke izizathu, izwe, ubungcweti, noma intshisekelo ekhethekile. USt. Matthew ungumphathi wababhali bama-akhawunti, abasebenza emabhange, osomabhuku, abaphethe amasiko, abaphathi bemali, abathengisi bamasheya, abaqoqi bentela.

Isifinyezo sikaMathewu Ongcwele

Kuncane okwaziwayo ngoSt. Matthew, ngaphandle kokuthi wayeyindodana ka-Alpheus futhi kungenzeka ukuthi wazalelwa eGalile. Wayesebenza njengomthelisi, okwakungumsebenzi odelelekile ngesikhathi sikaKristu.

NgokweVangeli, uMathewu wayesebenza edokodweni lokuqoqa iminikelo eKapernawume lapho uKristu eza kuye wathi,

"Ngilandele."

UMathewu waba ngumfundi kaKristu ngalolu bizo olulula.

KuMathewu, sifunda ngezenzo eziningi zikaKristu kanye nomyalezo wensindiso awusakaze kubo bonke abeza kuNkulunkulu ngaye. Izazi ziyaqiniseka ngobuqiniso bokulandisa kweVangeli likaMathewu ngoba ilandisa indaba efanayo namanye amaVangeli amathathu. Incwadi yakhe ngeyokuqala emaVangelini amane eTestamenteni Elisha.

Izinsiza St. Matthew

Skrolela phezulu Kuvikelwe yi-miniOrange