Umphostoli uSanta Thomas

thomas 2 edited
ISt. Thomas

USt. Thomas umphostoli udume ngokuthi “Doubting Thomas” ngoba wayengabaza ukuthi uKristu uvukile kwabafileyo.

Ngaphambi kokufa kukaJesu, uThomas wayengumfundi ozinikele owayezimisele ngisho nokufa neNkosi lapho ebuyela eJudiya.

USanta Thomas, njengomphostoli, wayenikwe umsebenzi wokusabalalisa izimfundiso zikaJesu emhlabeni wonke.

Ngenkathi abangcwele uPeter noPaul kuthiwa beze nevangeli eGrisi naseRoma, uSanta Thomas kuthiwa ulilethe eNdiya.

Amasonto aseMalankara eNdiya angalandelwa emuva eSt.

USanta Thomas uphinde axhumene neqembu lemibhalo yasendulo ebizwa ngegama lakhe.

IVangeli likaThomas, iZenzo zikaThomas, kanye ne-Infancy Gospel kaThomas ziphakathi kwale mibhalo.

Kwakuvamile emhlabeni wasendulo ukuthi imibhalo ibhalwe umphostoli noma uthisha wezenkolo noma ngabe bekungebona ababhali beqiniso.

Ukuzalwa kukaSanta Thomas

Ungcwele futhi uyakhazimulaUMpostoli uThomas wayengumdobiowazalwa ngekhulu lokuqala AD AD eGalile, Isifundazwe saseRoma saseJudiya, idolobha laseGalile iPansada.

UThomas NoJesu

Womathathu la mavangeli, uMathewu, uMarko, noLuka, basitshela ukuthi, ekuqaleni kwenkonzo Yakhe yasemhlabeni,UJesu wakhetha abafundi abalitshumi lambiliovela ezixukwini ngubaniwamlandelawababiza ngokuthi abaPhostoli. UThomas wayengomunye wabaPhostoli abayiShumi naMbili.

Amavangeli futhi abika ukuthi uJesu wabayala kanjani ukuba bahambe kulo lonke elaseJudiya, iSamariya, iGalile, nangaphesheya kweJordani, beshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu nokuthi balithola kanjani igunya kuKristu lokwelapha izimpumputhe nelokuphilisa abagulayo, kanye ukukhulula labo ababecindezelwe yimimoya emibi njengoba nje ayenzile

saint thomas
USanta Thomas

USanta Thomas uyahamba / Uyisithunywa sevangeli

Kukhulunywa okokuqala ngomsebenzi kaThomas wezithunywa zevangeli kuvela ku-Eusebius waseCesarea, ocaphuna u-Origen (isazi sangekhulu lesithathu leminyaka) ethi uThomas wathunyelwa eParthia (ese-Iran yanamuhla).

Kodwa-ke, ngokwesiko lesonto elidumile, uThomas waya eNdiya cishe ngonyaka ka-50 AD futhi washumayeza abantu lapho, mhlawumbe esungula amasonto afika kwayisikhombisa. Lesi siko sibonakala siqale ngeZenzo zikaThomas, futhi sisathandwa ngokwedlulele kwamanye amasonto, ikakhulukazi lawo athi asungulwa nguye.

st. thomas the apostle w/ gold frame
St. Thomas the Apostle w/ Gold Frame

Ukungabaza uThomas

UTomase wayengekho lapho uJesu ovukile ebonakala kubafundi okokuqala. Lapho abanye betshela uTomas,

“Siyibonile iNkosi,”

wathi ngeke akholwe ngaphandle kokuthi angathinta amanxeba kaJesu. Kamuva, uJesu wabonakala kubaphostoli futhi wamema uTomasehlola amanxeba akhe.

Lapho uJesu ephinda ebonakala kubafundi oLwandle LwaseGalile, uTomase wayenabo lapho.

Yize kungashiwo lutho ngalo eBhayibhelini, lo mfundi wanikezwa igama lesidlaliso elithi “Ukungabaza uThomas” ngoba wayengabaza uvuko.

Sceptical people are sometimes referred to as “Doubting Thomases.”

Ungamcabanga nje umphostoli, umlandeli kaKristu osondelene kakhulu, enokungabaza ngoJesu? USt. Thomas wenza, futhi ukungakholwa kwakhe kusifundisa ukubaluleka kwesipho sokholo.

UTomas wayengekho nabanye abaphostoli kuIgumbi EliphezulueJerusalema kusihlwa kovuko lukaJesu, ngakho-ke wayengekho ngenkathi uJesu ebonakala kubo futhi ebakhombisa amanxeba ezandleni nasezinhlangothini.

saint thomas
UDomínikos Theotokópoulos, dit Le Greco 1541-1614 Tolède. Umphostoli uSanta Thomas ngo-1608 Toledo Museo del Greco.

“Siyibonile iNkosi,”

abanye abaphostoli kamuva batshela uTomas (John 20:25). Cabanga ukumangala kwabo lapho uThomas ephendula,

"Ngaphandle kokuthi ngibone uphawu lwezipikili ezandleni zakhe bese ngifaka umunwe wami ezinsikeni zezipikili bese ngifaka isandla sami ohlangothini lwakhe, ngeke ngikholwe" (Johane 20:25).

Ngemuva kwesonto, uJesu waphinde wabonakala kubaphostoli. Ngemuva kokubafisela ukuthula, uJesu wayala uTomase ukuthi ahlole izandla zakhe futhi amthinte ohlangothini. Wakhuthaza uThomas ukuthi akholwe. UThomas waba namahloni ngokuthi wayengabaze ukuvuka kukaJesu.

“Nkosi yami, Nkulunkulu wami!” ebabaza. (Mathewu 20:28)

Khona uJesu wathi:

“Babusisiwe abakholwa” noma bengabonanga.

UThomas akazange aphinde angabaze iNkosi, futhi yenawanikela ngempilo yakhe ekusizeni abanyeekukholweni kuJesu — yize babengakaze bambone ubuso nobuso. Ngokomlando, uThomas waya eNdiya eyosakaza iVangeli.

Nanamuhla, amaKatolika asogwini lwaseMalabar lwaseNdiya azibiza “ngamaKrestu kaSanta Thomas” ngoba wasungula umphakathi wawo futhi wawasiza ukuba akhule okholweni.

USt Thomas uhlonishwa njengongcwele ngamaKatolika. Impilo yakhe isifundisa ukuthi sikholwe kukho konke iNkosi ethembise thina ukuze, njengoJesu, sikwazi ukuvukela empilweni entsha.

doubting thomas
Ukungabaza uThomas

Okufeziwe nguThomas

Yize kuncane okwaziwayo ngempilo kaSanta Thomas, inkambiso yobuKristu ithi wayeyisithunywa sevangeli sokuqala eNdiya. Waziwa kabanzi njengomsunguli weSonto lamaSyria Malabar Christian, owaziwa nangokuthi nguThomas Christians.

For three years, the Apostle Thomas travelled with Jesus and learned from him. According to church tradition, after Jesus was resurrected and ascended to heaven, Thomas took the gospel message to the east and was eventually martyred for his faith.

Sinala mazwi akhuthazayo avela kuJesu ngenxa kaThomas: “Ngoba ungibonile, Thomas, ukholiwe. Babusisiwe abakholwa bengabonanga ”(Johane 20:29, NKJV). Ukuntuleka kokholo kukaThomas kusebenze ukukhuthaza wonke amaKristu azayo angakaze ambone uJesu kepha akholelwa kuye nasekuvukeni kwakhe.

Usuku Lomkhosi WaseSanta Thomas

Now, the feast day of St. Thomas in Roman and Syrian catholic churches is on 3rd July. Also, the next Sunday of Easter (Pascha) is celebrated as Sunday of Thomas in the communication of Thomas question to Jesus which led him to proclaim, My Lord and my God” and the day in Kerala is known as puthunjayar.

UThomas ubuye akhunjulwe ngokufana nabo bonke abaphostoli ngoJuni 30, edilini elaziwa njengeSynaxis labaphostoli abangcwele.

Ukuzindla kukaSanta Thomas

Kwakheubuthakathaka nokuntula ukuqonda, UThomas uhlanganyela nesiphetho sikaPeter owayengenasineke, uJakobe noJohane, “amadodana okuduma,” uFiliphu nesicelo sakhe sobuwula sokubona uBaba — impela, bonke abaphostoli.

Kodwa-ke, akumele senze ihaba ngala maqiniso ngoba uKristu akazange akhethe amadoda angenamsebenzi. Kodwa-ke, ubuthakathaka babo bobuntu buqhakambisa iqiniso lokuthi ubungcwele buyisipho esivela kuNkulunkulu, hhayi isidalwa esingumuntu; unikezwa amadoda nabesifazane abajwayelekile abaneziphambeko; futhi nguNkulunkulu oguqula kancane kancane amaphutha abe ngumfanekiso kaKristu, onesibindi, othembayo nonothando.

doubting thomas

Ukufa kukaSanta Thomas

Izenzo zikaThomas zithi wabulawelwa ukholo eMylapore, eNdiya, lapho ayekhonawagwazwa ngemikhonto. Isiko lobuKristu laseSyria licacisa ukuthi uThomas wabulawa eMylapore ngoJulayi 3, 72 AD, ebona ukuthi nguyewabulawa ngomkhonto.

Ukuthatha oSanta Thomas Key

UThomas wanikezwa i-rap embi. Wayengangabazi njengabanye abafundi, futhi okuwukuphela kwesizathu esenza ukuthi babebone uKristu ovusiwe.

Lapho abesifazane bebuya ethuneni elingenalutho futhi bebona uKristu ovukile, abafundi nabo babengabaza. Akungabazeki ukuthi uThomas wayengumKristu ozinikele futhi oyisithunywa sevangeli esinamandla esasetshenziswa uNkulunkulu enkazimulweni yaKhe.

leendert van der cooghen, incredulità di san tommaso
Leendert van der Cooghen, incredulità di San Tommaso

Fingqa uSanta Thomas

Igama lakhe lesiHeberu kwakunguThomas, igama lakhe lesiGreki linguDidymus. Kwesinye isikhathi wayebizwa ngoJuda. Ngaphandle kwegama lakhe, uMathewu, uMarko, noLuka abasitsheli lutho ngoThomas.

Nokho, eVangelini lakhe,UJohane oNgcwelekumchaza ngokunembile. UThomas wavela ekuvuseni uLazaru (John 11: 2-16) naseGumbini Eliphezulu (John 14: 1-6) lapho ayefuna ukwazi ukuthi uJesu wayehamba kanjani.

KuJohane 20:25, uthi ngeke akholwe ngaphandle kokuthi abone izigxivizo zezipikili esandleni sikaJesu nokuvuleka komkhonto ohlangothini lwaKhe. Ngaleyo ndlela uThomas waziwa ngokuthi uDoubting Thomas.

UThomas wayengumuntu ongenathemba ngokwemvelo. Wayengumuntu odidekile. Noma kunjalo, wayeyindoda enesibindi. Wayeluhlobo lomuntu owayengakholwa lutho aze azibonele.

Wayeyindoda yokholo nokuzinikela. Lapho uJesu evuka, wacela uThomas ukuthi abeke umunwe wakhe ezigxotsheni zezipikili ezandleni nasezinhlangothini zakhe.

“Nkosi yami noNkulunkulu wami,”

kusho uThomas, isivumo sokholo esikhulu kunazo zonke. Ukungabaza kukaThomas kwaguqulwa kwaba ukholo. Ukholo lukaThomas lwakhula lwaqina, lwaqina, futhi lwakholisa ngenxa yalokhu.

Wathunywa ukuba akhe isigodlo senkosi yaseNdiya, futhi wabulawa ngomkhonto njengomfelukholo weNkosi yakhe. Uphawu lwakhe luqukethe awabulala imikhonto, amatshe, nemicibisholo.

Izinsizakusebenza

Skrolela phezulu
Kuvikelwe yi-miniOrange