Who were the 12 Disciples?

the holy apostles icon
TThe Holy Apostles

From the 12 disciples to the 12 apostles, who were the 12 apostles? Were they Jesus Christ’s closest followers? Historical evidence and facts of the Apostles are scarce, and some of them contradict core Christian beliefs.

Lokhu kwethulwa kwabaphostoli abangu-12 kuyinkomba yokuthi uJesu wakha futhi waqala ibandla lokuqala esisekelweni sabafundi abayi-12. Ukuze uJesu Kristu ahambisane nomsebenzi wakhe emhlabeni, wenza isibindi sokubiza abantu abayi-12 ababiza njengabafundi bakhe.

Yize laba baphostoli babeqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene, okujabulisa kakhulu ukuthi bonke babebizelwe imisebenzi, okwakukhona

“The work of the Lord”

Ngokubambisana basebenze futhi bazuza imiphefumulo eminingi embusweni kaNkulunkulu ubaba. Laba baphostoli babengaphelele, kodwa bazama ukushiya impilo eyayithokozisa abantu kanye namehlo kaNkulunkulu, yize bengazange baphile impilo yabo ngokugcwele ngobaabaphostoli bafa ngezindlela ezingafanifuthi kusho.

Lo mbhalo unikeza ukuqonda ngomlando wokuphendula umbuzo othi "Babengobani Abaphostoli Abali-12?", Imvelaphi yabo, ukubiza kwabo, kanye ne-biography.

who were the 12 apostles
UJesu Uyakhetha; Babengobani Abaphostoli Abangu-12

Abasunguli Abakhethiwe

UJesu Kristu wazinikela kanye noMlayezo Wakhe ongcwele eSontweni Lakhe. Wakudlulisela kubafundi Bakhe, ababa yiSonto Lakhe. UJesu Kristu wakhetha abaPhostoli abayishumi nambili ukuba badlulise iVangeli Lakhe ngegunya, futhi wabathuma ukuba balishumayele futhi babhapathize abaguqukile emhlabeni wonke:

“Hambani-ke, nifundise izizwe zonke, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele; nibafundise ukugcina zonke izinto enginiyale ngazo; futhi, bhekani, nginawe njalo, kuze kube sekupheleni komhlaba ”(Math. 28: 19-20).

The Apostles carried out their work with honesty and faithfulness. They devoted their lives to it; they instilled new confidence in the true God in humanity to cure its ills.

Abaphendukayo baqoqwa baba yimiphakathi eyaziwa ngamaBandla ngabaPhostoli. AbaPhostoli badlulisela igugu leVangeli elisha kulawa maBandla, i-akhawunti yabo yokuzibonela yeZwi lapho belibona liqala ukwakheka, ligcinwa kuze kube phakade eSontweni. Leli yiVangeli - Isiko ngomqondo walo obanzi - esilazisayo namuhla.

Ukuthatha iQiniso kubaPhostoli, iSonto Lobu-Orthodox "yiSonto Labaphostoli"; unomsuka wenkonzo yabaphostoli nokulandelana, ukholo lwabaphostoli nenkolo, kanye neZwi labaphostoli nemibhalo lapho abaPhostoli nabalandela khona ngokushesha bavikela i-Orthodox Faith futhi bayigcina ingangcolisiwe ekuhlubukeni nasekushushisweni.

Kodwa bangobani laba baPhostoli ababusisiwe abakhethwa ukuthi badlulise iVangeli elisha futhi basungule iSonto esikuyo namuhla? Ngubani owabanika amandla okushumayela iVangeli futhi bazishaya indiva zonke izinsongo ezibeka engcupheni futhi, ekugcineni, bathatha izimpilo zabo? Bangobani laba bantu abanamandla ababengabantu ababambe iqhaza ekunyakazeni emhlabeni wonke okushintshe indlela yokuphila kwamadoda ngemuva kwalokho?

jesus and the disciples
UJesu nabafundi

Imvamisa izwi lesikhathi esedlule liyisiqondiso esicacile nesinamandla kakhulu sezingqondo nezinhliziyo zabantu namuhla, elibasusa ekudidekeni kwezindinganiso zempilo. Kwesinye isikhathi izimpilo nezenzo zamadoda asendulo azilibaleki futhi zisebenza njengezikhala zokukhanya ukukhanyisa indlela eya empumelelweni engahle ibe khona.

Bangamadwala angenakunyakaziswa lapho amagagasi okudumazeka kokuphila elahlekelwa ubudlova bawo futhi anyamalale khona. Abaphostoli bakaKristu basebenza njengamatshe womabili kanye nokuthunyelwe okukhanyayo ezimpilweni zethu. Kubo, okhokho bethu ebukholweni nasenkolweni yobuKristu, leli pheshana linikezelwe ngokuthobekile, ukuze bobabili umbhali kanye nomfundi balingise ukuzinikela kwabo nomsebenzi basebenze futhi babonge ukukholelwa kwabo kuKristu, "Abaphila kuye, bathinta futhi baba khona" (Izenzo 17: 28).

Imvelaphi Nencazelo YabaPhostoli

Okuwukuphela kwemithombo yendaba yabaPhostoli abayiShumi naMbili ngamaVangeli amane kanye nesahluko sokuqala sencwadi yeZenzo, esichaza ubudlelwane bukaJesu nabaPhostoli Bakhe phakathi nenkonzo yakhe yasemhlabeni. Ngenkathi abaPhostoli bengababhali bokugcina bamaVangeli, ababonakali ngokuvelele noma badunyiswa kuwo. Kukhulunywa ngabo kuphela emaVangelini ngoba uJesu wayematasatasa nabo, ebafundisa futhi ebafundisa ukuqonda imvelaphi yakhe nomsebenzi wakhe wokukhulumisana kahle nabanye, ubunjalo Bakhe, neVangeli Lakhe, kanye nezenzo Zakhe.

Noma nini lapho bevela kamuva enkonzweni yabo, babekhuluma ngegunya nangokuzimisela egameni leNkosi Ebathumile ukuthi bazokwethula iVangeli Lakhe emhlabeni. Abaziphuci noma bazifanelekele lezi zimfundiso ezintsha. IVangeli impela lithathe izici ezithile zobuntu babo. Kepha lezi zici zazikhombisa ukuthi bawaqonda futhi babe nomkhawulo wamazwi nezenzo zeNkosi yabo, okukhombisa izindaba ezinhle empilweni yabo elula nethobekile. AbaPhostoli bangabashumayeli nezibonelo zeNew Creation.

Igama lesiGreki elithi "umphostoli" lisho "isithunywa, ummeleli, inxusa, noma umqoqi wentela okhokhelwa inkonzo yethempeli." Abayishumi nambili ngokusobala babezoba izithunywa zikaKristu, ngokusho kwamaVangeli. AbaPhostoli babethunywe nguJesu, njengoba noYise wathumela uJesu. UJesu Kristu wasebenzisa amagama angaleso sikhathi athi “umphostoli” futhi wakunika okuqukethwe kanye nokuchazwa Kwakhe, egcizelela umqondo wokuthi “unikiwe,” okusho ukuthi uMphostoli ngumuntu onomsebenzi impilo yakhe yonke.

KuLuka 6:13 nakuMark 3:14, uJesu Krestu uqobo wanikeza igama elithi "uMphostoli" kwabayishumi nambili, "futhi wababiza nangokuthi abaphostoli." Igama elithi “umphostoli” (“Apostolos” ngesiGreki; okususelwe ku “apostille,” okusho “ukuthumela”) lisho umsebenzi okhethekile. Umphostoli ungummeleli womuntu omthumile. Ngenxa yalokho, igama lomphostoli licaciswe kakhulu kunegama elithi messenger (ngesiGreki, “Angelos”). Umphostoli akagcini ngokudlulisa umyalezo; usebenza ukuwenza usebenze phakathi kwabamukeli, uqinisekisa ukuthi bakuqonda kahle futhi bafake okuqukethwe kukho okholweni nasempilweni yabo.

UJesu “Wabiza” Abaphostoli Bakhe

Indlela Yokuqala

Abanye babaPhostoli abayiShumi naMbili babengabalandeli bakaJohane uMbhapathizi, umanduleli kaKristu. Babeyazi imiBhalo nezindinganiso zenkosi yabo. Lapho uJohane uMbhapathizi ebona uJesu ewela, wababaza, “Bheka iWundlu likaNkulunkulu!” (Johane 1:36). U-Andrew, omunye wabalandeli bakaJohane, nomunye “bamuzwa ekhuluma, balandela uJesu,” ngokweBhayibheli (v. 37). Bamlandela ngaphandle kwemvume yakhe!

st. john the baptist in the desert
UJohane uMbhabhadisi oGwadule

Ngenxa yalokho, kwazalwa iSonto LabaPhostoli. Bakuthatha kubo ukuzitholela — ukuthola amaqiniso abo. Babekezela “bafika babona lapho ayehlala khona (uJesu), bahlala naye ngalolo suku” (v. 39).

Baxoxa isikhathi eside noJesu. Babekhuluma ngani? Asazi nhlobo. Esikwaziyo ukuthi bashiye lesi siphephelo benokholo oluqinile Kuye. Nguye ababemfuna.

U-Andrew wazizwa ephoqelekile ukuhlanganyela ukholo lwakhe nabanye. Waqale waya kumfowabo uSimoni wamtshela wathi:

“Simtholile uMesiya,”

okubhekiselwa kuKristu, futhi

“Wamusa kuJesu” (v. 42).

Isenzo sikaSt Andrew sisebenza njengesibonelo sanoma yimuphi umfundi olandelayo nomphostoli. Okokuqala, isifiso esiqotho sokuthola iQiniso; okwesibili, ukujwayelana nesambulo nokunamathela kuso; okwesithathu, ukuqashelwa nokukholelwa eQinisweni; futhi ekugcineni, ukuphenduka okugcwele nokumenyezelwa kokholo. Lezi zenzo zenza iSonto libe yinhlangano ekhulayo nehambayo.

Emva kuka-Andreya, uPetru, noJohane, “omunye walaba ababili,” uJesu wathola uPhillip eGalile futhi wambizela eqenjini laKhe; UPhillip akagcinanga ngokumlandela kodwa watshela uNathanial, “Simtholile lowo uMose abhala ngaye emthethweni kanye nabaprofethi… woza uzobona” (Johane 1:45, 46). UNathanial wambona futhi wakholwa kuye:

“UyiNdodana kaNkulunkulu!”

“Wena uyiNkosi yakwa-Israyeli,”

umemezele, amagama izigidi ezizowaphinda ezizukulwaneni ezizayo.

Ngelinye ilanga, abantu abahlanu ababethembisa baba ngabangane Bakhe abazinikele. Ngisho nasekuhluphekeni Kwakhe nasesiphambanweni, uKristu wayengasekho yedwa.

Isidingo Nokuzinikezela KwabaPhostoli

Ngemuva kokuhlangana kukaJesu nabafundi Bakhe bokuqala eJudiya naseGalile, kwaba khona ikhefu. Umnqopho wenkonzo Yakhe bekufanele uzimisele. Ngemuva kokuboshwa kukaJohane uMbhaphathizi, uJesu wamemezela eGalile ukuthi idolobha laseKapernawume lizoba yindawo lapho kuzogcinwa khona imigomo yakhe. Izakhamizi zedolobha zazingamaJuda, futhi indawo eyayikuyo yayikufanele ngokwengeziwe ukuyala iGalile.

Ngenkathi ehamba ogwini “lolwandle lwaseGalile,” okunguJesu wahlangana nabafowabo ababili, uSimoni no-Andreya, ababephonsa amanetha abo; manje wabayala ukuba bamlalele futhi babe ngabadobi babantu. Ngasikhathi sinye nendawo, wahlangana noJakobe nomfowabo uJohn, abasebenza ogwini loLwandle lwaseGalile. Wabamema ukuba beze Naye.

who were the 12 apostles?
Babengobani Abaphostoli Abangu-12?

Bonke balalela ngokushesha (Marku 1: 16-20). EKapernawume, uJesu wabiza uMathewu ngokuthi uLevi (Marku 2:16; Math. 9: 9). Wayengumthelisi, ikakhulukazi endlini yendabuko yedolobha. UMatthew wasula emsebenzini, wavalelisa kubantu asebenza nabo, walandela iNkosi.

What a challenge for us today – for the merchants and the white-collar workers! They left work and home, pleasures and habits; they discarded the dreams of their youth and on the ruins, built a new fortress of defence, and appealed firmly. They demonstrated that an immutable conviction in the living God could move mountains.

What was the intention of calling these disciples? They were to capture men instead of fish once they had passed through a period of training. He did not send them immediately on a special mission. The disciples were to take intensive training in divine attitudes, the new interpretation of the Scriptures, and obedience to the Lord.

Babemenyiwe ukuthi bahlangabezane nezindinganiso zokuphila ezintsha zokuziphatha futhi bakhule ngesibindi ukusabalalisa iVangeli nokondla ukukhula kwalo esintwini. Abayishumi nanye abaqotho bazibonakalisile beyifanele iMishini. Bashintshe umzila womhlaba ngegama likaJesu.

Ukukhethwa Nokufakwa KwabaPhostoli

UJesu wakhanga abafundi abaningi. Wayebazi bonke, kodwa futhi Wayazi ukuthi akubona bonke ababezokwazi ukuba ngabadobi babantu. Wayenqume ukukhetha kahle inani elinqunyiwe emzimbeni wabafundi Bakhe (Mk. 3:13; Lk. 6:13). Kwakungesinye sezikhathi ezibucayi ngesiphetho somsebenzi Wakhe.

Noma kwenziwa imisebenzi yabantu, abasunguli benhlangano babheka ngokucophelela abantu abasebenza ngobuqotho futhi bathuthukise imigomo yabo. Ukubona kude kobuholi kukhetha amadoda afanelekayo ukufeza umsebenzi, kunokuzama umsebenzi uwedwa, noma ngabe indoda eyodwa ingakwazi ukwenza ziphi izimangaliso.

stained glass window last supper
ingilazi enamabala ifasitela lokugcina

Umholi olungile akesabi abantu osebenza nabo kodwa unakekela kakhulu ekubakhetheni. UJesu Kristu wachitha ubusuku obubodwa ethandaza kuYise ngokukhetha okulungile (Lk. 6:12). Wafuna ukuqondiswa okuqondile kulelihora elibucayi lempilo Yakhe. Ukukhetha kwakhe kuzothinta ukuthunywa okuzayo nomhlaba.

Ngalesi sizathu: “Waphuma waya kothandaza entabeni, wathandaza kuNkulunkulu ubusuku bonke. Kwathi sekusile, wabizela kuye abafundi bakhe. Phakathi kwabo wakhetha abalitshumi lambili, njalo wababiza ngokuthi ngabaphostoli. OJakobe noJohane, uPhillip noBartolomewu, uMathewu noTomase, uJakobe indodana ka-Alfewu, uSimoni obizwa ngokuthi nguZelote, uJuda umfowabo kaJakobe noJuda Iskariyothe, naye owaba yimbuka ”(Lk. 6: 12-16).

KwiTestamente Elisha, kunezinhlu ezine zabaPhostoli, kuMat. 10: 2-4; UMk. 3: 16-19; Lk. 6: 14-16 nakuZenzo 1:13. Ukuhlelwa kwamagama kulezi zinhlu kwenziwa ngezinyathelo ezintathu, nezinguquko zenzeka esinyathelweni ngasinye. UPetru ubonakala kuqala bese uJuda egcina. Abukho ubukhulu bukaPeter ngomqondo wegunya noma igunya phezu kwabaPhostoli abakanye naye. Igunya elinjalo uPetru akazange alithole futhi akazange alisebenzise. “Isikhundla sakhe yisona esivelele kwabalinganayo; isikhundla ngenxa yokuqokwa okusemthethweni noma okusemthethweni, kodwa ngenxa yentshiseko namandla endalo. ” (Hastings)

Yayiyini inhloso yeNkosi yethu ukukhetha iqembu Layo elikhethekile? USt.Mark uthi inhloso bekungukuthi babe naye ukuze azobathuma bayomemezela ukusondela koMbuso kaNkulunkulu futhi ukuze abanikeze amandla okuphulukisa nokuzivocavoca umzimba. Amarekhodi kaSt. Mark (3: 14,15):

"Ugcobe abayishumi nambili ukuthi babe naye nokuthi abathume bashumayele futhi babe namandla okwelapha ukugula nokukhipha amadimoni."

Kepha inhloso yeNkosi yayingaphezu kwalokho. Uyichaza ngobusuku bangaphambi kokufa Kwakhe. Wayelindele ukuthi babe yizithunywa Zakhe emhlabeni. Umsebenzi wabo omkhulu kwakuwukufakaza kuYe, ukufundisa umhlaba ukuthi uphila kanjani, ukuthi Wathini, nokuthi Wenzani. UJesu wabathandazela:

“Njengalokho wangithuma emhlabeni, nami ngibathumela ezweni” (Johane 1 7, 18).

Ukuqeqeshwa KwabaPhostoli

AbaPhostoli babengabantu abesaba uNkulunkulu. Ubopho wenkolo kuphela obababophela kuJesu. Ubuqotho babo, ubulungiswa, kanye nesihe akunakuphikwa. Babengabantu abakhuthele, abathembekile, nabangcwele abazinikele eNkosini nasemyalweni Wayo ngaphezu kwakho konke. Babengewona amadoda emfundo ephakeme, noma futhi babengafundile. Iningi labo lalikhuluma isi-Aramu nesiGreki. Babefundiswe ngolwazi lwe. UNkulunkulu emasinagogeni, futhi bakwazile ukuqeqeshwa ngezindinganiso eziphakeme.

Abane babo babengabalimi, omunye wayengumthelisi, kanti abanye kwakuyizigaba ezijwayelekile zokusebenza. Babengenaso isikhundla noma umehluko. Kwakudingeka bazabalaze ukuze baphile. AmaVangeli awavezi njengabantu abanobuhlakani noma ongqondongqondo bokuqala. Bonke babeyizinsizwa ezilingana neNkosi yethu noma ezingaphansi kwayo. Babengamadoda anezizinda ezahlukahlukene, isimo, nokuziphatha. Babelana ngokuzibophezela kuJesu kanye nendlela yokuphila yokuzinikela. Babuthane ngaphansi kophahla olulodwa bezofunda futhi benza ngokuvumelana nalokhu.

AbaPhostoli balandela iNkosi besuka kwenye indawo beya kwenye. Bazizwa zonke izintshumayelo zakhe kanye nezeluleko, kanye nezeluleko Zakhe zangasese kubantu namaphupho. Babona iziguli ziphulukiswa futhi bezwa ngezimbangela zokugula nangomthelela wemimoya emibi. Abafundelanga nje kuphela emitholampilo yokushumayela neyokwelusa. UJesu Kristu wayeyinhloko yabayishumi nambili. Babelana ngesikhwama esifanayo, futhi omunye wabo waqokwa njengomgcinimafa. Izinsiza zabo zithathwe kwimpahla yabo nezipho, ikakhulukazi ukupha kwabesifazane abaningana ababehamba nabo kolunye uhambo lwabo (Lk. 8: 2-3).

christ with twelve apostles at the last supper
UKristu nabaphostoli abayishumi nambili esidlweni sakusihlwa sokugcina

Babesebenza futhi befunda ndawonye. Okokuqala nokubaluleke kakhulu, babeqeqeshwa ebuntwini bukaJesu. Ukuba khona kwakhe uqobo kwakuyimfundo kuyo uqobo. Izenzo zakhe namazwi akhe empilweni yansuku zonke, ebhekene nabacindezelekile nabathobekile, ehlangana nezoni, evikela abaswele, futhi ekhuthaza isikhundla - konke lokhu bekuyisifundo kubo. Bambona eshumayela futhi ethandaza, ephulukisa abagulayo, futhi elungisa izinhliziyo eziphukile. Babekhumbula okwenziwa yiNkosi ngokumelene namasiko owomile, kanye neSabatha, ukusoka, ukudla nezikhathi zokuthandaza.

Izimangaliso ezenziwa nguJesu zazigxile esigabeni sesibili sokulungiselela kwabo ubuPhostoli. UMesiya kwakufanele enze izimangaliso, kepha impumelelo yangempela yezimangaliso yabamangaza abaPhostoli. Ingqikithi yale misebenzi yayingaphezu kwencazelo futhi namanje. AbaPhostoli babona izimangaliso eziningi, ezibandakanya ukubanjwa kwezinhlanzi (uLk. 3: 1-7), ukuthula kwesiphepho (Mk. 4: 39), nokuhamba phezu kwamanzi (Johane 6:16). Baphinde bathola ukuthi izimangaliso zazenzelwa hhayi nje kuphela izimangaliso kepha futhi njengophawu lwenkolelo nokuzethemba nesifundo ngobuqotho bokomoya, njengasesimweni somkhiwane.

Ekugcineni, abaPhostoli baqeqeshwa ekufundiseni kukaJesu. Kubo, WayenguMfundisi. Wakhuluma ngokuzethemba.

UKristu “Wathumela” Abaphostoli Bakhe

AbaPhostoli bachitha iminyaka engaphansi kwemithathu noMphathi wabo. Wababiza ngokuthi “ukuze babe Naye” (Mk. 3:14) ukuze baqeqeshwe futhi bafundiswe, bese “ukuze Abathume bayoshumayela” iVangeli futhi bakhonze kubantu. Umsebenzi wabo phakathi kwalezi zigaba ezimbili uyavumelana. Ishintshiwe kuphela ezigabeni zentuthuko.

Kodwa yeka ushintsho!

Kusukela kubafundi, baba othisha; kusuka kubalandeli bakaKristu, baba ngabaholi, beletha abantu kuKristu. Baqala njengabafundi futhi, eminyakeni emithathu, bakhula baba ngabaPhostoli. Umqondisi wabo obonakalayo, iNkosi yabo, waba ngongabonakali, “uMoya kaJesu” (Izenzo 1: 6, 7), owayekhona njalo njengangaphambili.

After devoting one night praying for their ministry, Jesus Christ chose them. Jesus prayed for them and their future after their training, right up until a few moments before His arrest. One of His Apostles reported the prayer. On the Feast of Pentecost, He anointed them with the Holy Spirit. The mighty Spirit descended on the Apostles as “tongues of fire,” transfiguring their doubts, fears, and behaviors in such a marvelous way that they became heralds of the new mission.

jesus was a fisher of men.
UJesu wayengumdobi wabantu. Ingxenye yesine yabafundi bakaJesu babengabadobi. KwakunguPetru, u-Andreya, uJakobe noJohane.

Umsebenzi wabo oyinhloko kwakuwukufakaza ngoMsindisi uJesu Kristu, impilo yaKhe, ukufundisa, nomsebenzi wokuhlawulela, futhi ikakhulukazi ekuvukeni kukaKristu, "ubufakazi bokuvuka kwakhe," "bememezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo."

"Futhi ngamandla amakhulu, abaphostoli bafakaza ngokuvuka kweNkosi uJesu" (Izenzo 1:22; 4: 2,33).

Ubufakazi nobufakazi babo baba nomthelela omkhulu. Basho abakwaziyo. Kwakungekho mbuzo ezingqondweni zabo ngobuqotho bemininingwane yabo. USt. John waphetha iVangeli lakhe ngala mazwi, "Lona ngumfundi ofakaza ngalezi zinto" (21: 24), futhi uqala incwadi yakhe yokuqala ngamazwi athi, "Lona ngumfundi ofakaza ngalezi zinto. ”

“Lokho okwakukhona kwasekuqaleni, esikuzwileyo, esikubhekile futhi izandla zethu zakuphatha, kweZwi lokuphila…

Lokho esikubonile nesikuzwile sinitshela khona, ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi; futhi ngempela ubudlelwane bethu bunaye uYise, neNdodana yakhe, uJesu Kristu ”(1 Johane 1: 1-3).

Inkonzo yabaPhostoli yayiqondiswe futhi yabusiswa, futhi babeyikhumbula. Kuzo zonke izinyathelo nokujika komsebenzi wabo, babuzwa ubukhona bukaKristu nobungane bukaMoya oNgcwele. Bazisiwe nangokuqokwa kwabo. Babengazisebenzeli bona, kodwa bekhonza iNkosi njengoMprofethi, umPristi, neNkosi, ngegunya nokusebenza. Bakhetha abazobalandela, basungula ubupristi obukhethekile beSonto.

Akukho ukugcotshwa komdikoni, umpristi, noma umbhishobhi eSontweni Lobu-Orthodox ngaphandle kokubhekisela kubaPhostoli ngohlu lwamagama ababandulelayo. Ngakho-ke, ukulandelana kwabaPhostoli kubaluleke kakhulu hhayi ekufundiseni iSonto kuphela kodwa nasekungcwelisweni kwalo. Kuyamukelwa eSontweni Lobu-Orthodox ukuthi ababhishobhi beSonto bangabalandeli babaPhostoli.

ITestamente Elisha leNkosi laliqhutshwa ngabaPhostoli ekukhonzeni nasekuthandazeni, ekushumayeleni nasenkonzweni yokwelusa. Amakholwa eSontweni, endulo nawamanje, ajabulela ukwazi iqiniso elihlawulelayo nentando kaNkulunkulu ophilayo kubo nangabo.

Impilo yomuntu uqobo yabaPhostoli ayaziwa kangako. Sazi nje amagama abo kwabanye babo. Umsebenzi wabo, nokho, uzokhunjulwa ngezizukulwane ezizayo. Kunokuba benze okwabo, kwakuyinjongo yabo ukuqhuba umsebenzi nentando yeNkosi. Singabona isimilo nezinhloso zabo ngezithelo zomsebenzi wabo.

Okulandelayo kunothi elifushane lomlando womuntu ngamunye kubaPhostoli. NgokukaSt. Luke 6: 12f, amagama akhishwa ohlwini.

ITestamente Elisha leNkosi laliqhutshwa ngabaPhostoli ekukhonzeni nasekuthandazeni, ekushumayeleni nasenkonzweni yokwelusa. Amakholwa eSontweni, endulo nawamanje, ajabulela ukwazi iqiniso elihlawulelayo nentando kaNkulunkulu ophilayo kubo nangabo.

Impilo yomuntu uqobo yabaPhostoli ayaziwa kangako. Sazi nje amagama abo kwabanye babo. Umsebenzi wabo, nokho, uzokhunjulwa ngezizukulwane ezizayo. Kunokuba benze okwabo, kwakuyinjongo yabo ukuqhuba umsebenzi nentando yeNkosi. Singabona isimilo nezinhloso zabo ngezithelo zomsebenzi wabo.

Okulandelayo kunothi elifushane lomlando womuntu ngamunye kubaPhostoli. NgokukaSt. Luke 6: 12f, amagama akhishwa ohlwini.

Imilando Emifushane Yabaphostoli Abali-12

the apostle peter
UPeter Ongcwele

Wazalelwa eBetsayida, eGalile, wayengumdobi owabizwa ngo “Kefase” (ngesiGreki, uPetru) nguJesu Kristu futhi wabizelwa ukuba ngumdobi wabantu, uMphostoli.

Kuzo zonke izinhlu eziyishumi nambili, kukhulunywa ngaye kuqala, futhi wayeyilungu lomjikelezo wangaphakathi wabaPhostoli. Wabona ukuguqulwa isimo kanye nobuhlungu bukaKristu. Lapho ememezela ukholo lwakhe kuJesu njengoKristu, iNkosi yathembisa,

“Wena unguPetru, futhi phezu kwaleli dwala, Ngizokwakha iBandla Lami,”

ebhekisa edwaleni lokukholwa kuMsindisi. Ngemuva kokuvuma ukholo kukaPeter, iNkosi yamkhuza kanzima.

Lapho uPeter ethi akasoze ayilahla iNkosi yakhe, wahlangatshezwa ngesibikezelo sokwaliwa kwakhe kathathu, okwenzeka kamuva. Kamuva, uPeter waziphindisela ngokwenqaba kwakhe kathathu ngokubhikisha kathathu kothando.

Ukulandela ukwenyuka, uPeter wathatha ubuholi babaPhostoli. Ukhulume ngePhentekoste futhi waba ngowokuqala ukwenza isimangaliso egameni likaJesu.

Wamukela uKorneliyu ngokubhabhadiswa, ngaleyo ndlela wavula iSonto kwabeZizwe. Igunya lakhe liyabonakala eMkhandlwini Wabaphostoli WaseJerusalema, yize uPawulu amjezisa ngokuvumela izimfuno zamaKrestu angamaJuda ukuthi azihlukanise nabeZizwe.

UPeter wasungula iSonto Lakwa-Antiyokiya. Cishe waya eRoma futhi wayekhonakubethelwe ikhanda phansingesikhathi sokubusa kukaNero (54-68).

saint andrew
USaint Andrew

USaint Andrew, umlandeli kaJohane uMbhapathizi, wamuzwa ebhekisa kuJesu njengeWundlu likaNkulunkulu. UAndreya wacela izethameli futhi wachitha usuku noJesu ngaphambi kokumemezela,

“Sihlangane noMesiya,”

okwaba yisivumo sokholo nokuvuma inkolo yobuKristu. Uholele umfowabo, uSimon-Peter, ekukholweni kuKristu. Ngaphandle kokungabi yilungu lesiyingi sangaphakathi, wadlala indima yokuqala emicimbini eminingi eqoshiwe.

Ngokwe-Church History ka-Eusebius, u-Andrew kamuva waya eScythia. Ngokwenganekwane, wabulawelwa ukholo ePatras, eGrisi, nasewabethelwa esiphambanweni esimise okwe-Xlokho kwaziwa ngokuthi iSt Andrew's Cross. Ngokwesiko, nguyeumsunguli we-Ecumenical PatriarchatewaseConstantinople.

the apostle james
uMpostoli uJames

Ube kadeIndodana kaZebedewu. Wayeyingxenye yephathi enenhlanhla - umbuthano wangaphakathi wabafundi - kanye nomfowabo omdala uJohn noPeter.

UJames wabona ukuguqulwa kwesimo kanye nobuhlungu eGetsemane.

Intshiseko yakhe yayinamandla, futhi iNkosi yambiza kanye nomfowabo ngokuthi “amaBoanerges,” okusho ukuthi “amadodana okuduma.”

Ngo AD 44, uHerode Agrippa I wanquma ikhanda likaJakobe,owokuqala kwabayishumi nambili ukuba abulawelwe ukholo.

Umbono wokuthi washumayela eSpain uphikisana neChurch Tradition kanye ne-Epistle to the Romans, 15: 20 no-24, okuvuma konke ukuthi akazange aphume eJerusalema.

Ngokwesiko lakudala laseSpain, isidumbu sikaSt.James sadluliselwa eSantiago de Compostela, eSpain, lapho iSt.James yayingomunye wabangcwele abahlonishwa kakhulu baseSpain phakathi neNkathi Ephakathi.

I-Saint John Biography

saint john
UJohane oNgcwele

Wayeyilungu lesiyingi sangaphakathi, kanye noPeter noJames. Yena nomfowabo uJames babizwa ngokuthi “amadodana okuduma” ngoba babengamadodana kaZebedewu.

IVangeli lesine, iNcwadi yeSambulo, nezincwadi ezintathu zamaKhatholika konke kubhalwe nguJohane. Wayeboshwe kanye noPetru futhi kamuva wafakaza phambi kweSanhedrini.

UJohn futhi wathunyelwa noPeter eSamariya, lapho bathandazela ukuguqulwa ukuze bathole uMoya oNgcwele. Wayekhona eMkhandlwini Wabaphostoli eJerusalema.

UJohn "wayengomunye walaba ababili" owayenezethameli zokuqala zeNkosi, kanye noAndreya. Nguyena "uJesu ayemthanda kakhulu" futhi owayehlala esifubeni sakhe eSidlweni SeMystic.

Ngaphansi kwesiphambano,UJesu wabeka unina kuJohane.

Nguye owaphelezela uPetru ethuneni ekuseni ngovuko, futhi nguyena owayazi iNkosi evukile oLwandle lwaseTiberiyo, lapho iNkosi yethu yamtshela khona ukuthi ngeke afe (Johane 21: 7).

Ngokwenganekwane, waya e-Asia Minor wayohlala e-Efesu. Kamuva, wadingiselwa esiqhingini sasePhatmose.

the apostle philip
umphostoli uPhilip

UngumPhostoli waseBhetsayida owalalela ubizo lukaJesu futhi wahola uNathaneal kuKristu. Lapho uJesu etshela uPhillip ukuthithenga isinkwa sabantu abayizinkulungwane eziyisihlanu, Kuphendula uPhillip,

“Odenariyu abangamakhulu amabili ngeke bathenge isinkwa esanele ukuthi ngamunye wabo athole okuncane.”

Kwesinye isenzakalo, uPhillip wabuza uJesu,

“Nkosi, sikhombise uYihlo,”

UJesu waphendula wathi:

“Kodwa awungazi, Phillip?”

UPhillip, omunye wabadikoni abayisikhombisa, akufanele adidaniswe noPhillip, uMphostoli.

Ngokwesiko, uMphostoli uPhillip washumayela iVangeli e-Asia wabethelwa esiphambanweni.

saint bartholomew martyrdom
Ukufa kukaSanta Bartholomew
the apostle bartholomew
uMphostoli uBartolomewu

Igama lakhe liyi-patronymic, okusho ukuthi “indodana kaTholmai. ” Uvame ukudideka noNathaneal, uPhillip amholela kuKristu.

Ngokwesazi-mlando u-Eusebius, ngenkathi uPantainus wase-Alexandria evakashela eNdiya phakathi kuka-150 no-200 AD, wathola iVangeli likaMathewu elalishiywe omunye wabaPhostoli, uBartholomew.

Ngokwesiko kuthiwa uBartolomew wayekhonawahlatshwa wafae-Albanapolis e-Armenia.

saint matthew
UMathewu Ongcwele

Wayengumvangeli owayengumJuda futhi aumthelisingaphambi kokuba aqanjwe nguKristu, owayemlandela.

Ungumfana ngubaniwabhala ivangeli lokuqala.

Ugcizelela ubukhona beNkosi kanye nomlando wakhe ohlwini lozalo lukaJesu Kristu.

Ngenxa yalokho, ekufanekiseni kobuKristu, uMathewu uvezwa njengendoda (cf IsAm 4: 7).

ESontweni Lobu-Orthodox, isithonjana sikaMathewu sitholakala kolunye konxantathu abane abenziwe ngamakhothamo axhumanisa nedome leSonto.

the apostle thomas
uMphostoli uThomas

Wabizwa ngokuthi “iwele.”

Wathembisa ukufa noJesu endleleni eya eBethaniya.

Waphazamisa inkulumo kaJesu yokugcina ngenkulumo ethi,

“Asazi lapho uyakhona; siyazi kanjani indlela na? ”

UThomas ukuphikile ukuvuka kukaKristu waze wathinta amanxeba eNkosi evukile kepha ngokuhamba kwesikhathi wavuma ukholo lwakhe kuYe:

“Nkosi Yami NoNkulunkulu Wami”

- owokuqala ukwamukela ubuNkulunkulu beNkosi ngqo.

UThomas, ngokomlando, washumayela amaParthian. AmaKristu aseSyria aseMalabar azibiza ngokuthi

"Amakholwa kaSt. Thomas.".

They are believed to have been evangelized by the Apostle Thomas, wafela ukholo futhi wangcwatshwa ngaseMadras eMylapore.

james the less
UJames Omncane
james the lesser
James the Lesser

Ube kadeIndodana ka-Alfewu. Was he related to the Lord?

This is being questioned. Was he James the younger (or “lesser,” according to Matthew 15:40)?

There aren’t enough arguments to back this up, either. There is little known about him.

the apostle simon the zealot
uMphostoli uSimoni uZelot

Wayaziwa ngokuthiCi-ananaean ne-Zealot, womabili la magama ayigama elifanayo lesiHeberu.

Ngokwe-Apocrypha ethi "Passion of Simon and Jude," bobabili bashumayela ePheresiya futhi babulawa.

USimon, omunye wabafowabo beNkosi, wayehlotshaniswa noSimon Umphostoli eTestamenteni Elisha.

ETestamenteni Elisha, kwakukhona abantu abaningi abanegama elifanayo.

saint jude
the Apostle Jude

EVangelini, ubizwa ngokuthi "uJuda kaJakobe" noma "uJuda hhayi Iskariyothe." Waziwa nangokuthi uThadadeyu noLebbacus.

UJude wayengumfowabo kaJakobe (noma indodana kaJames RV), omunye “wabafowabo beNkosi” - inzalo yeNkosi. Isikhulumi se-Epistle of Jude nguJuda.

I-Apocrypha "Passion of Simon and Jude" ibabonisa ePersia, lapho bashumayela khona futhi bafela ukholo.

the apostle judas
UJuda Iskariyothe

Umfundi okhethiwe, ongomunye wabayiShumi naMbili, wakhaphela uKristu kwiSanhedrini yamaJuda - umkhandlu ophakeme nenkantolo ephakeme yezobulungiswa eJerusalema - waqabula iNkosi ngesikhathi sokuboshwa.

Kamuvauzibulele.

Isiqu esithi “Iskariyothe,” okusho ukuthi “indoda yaseKerioth,” indawo yesiHeberu eseNingizimu yePalestine, sisho ukuthi uJuda wayevela eJudiya.

He was the only one from there, whereas the other Apostles were from Galilee. After his suicide, the Apostles elected Matthias to replace him as one of the Twelve Apostles.

saint matthias
UMathewu oNgcwele

Ngokusho kwe "Izenzo zabaPhostoli 1: 21-26," uSanta Matthias wayengumfundi owakhethwa ngabaphostoli esikhundleni sikaJuda Iskariyothe ngemuva kokukhaphela uJesu Kristu.

UJesu ngokwakhe wakhetha abaphostoli abangu-12 bokuqala, kanti abanye abaphostoli bakhetha uMatiya Ongcwele ngemuva kokuPhakama. Bavota ngamavoti futhi bakhetha uMathias. Akukho lwazi oluthe xaxa ngaye eTestamenteni Elisha.

Umphakathi kwakudingeka ukhuthazelele ngisho nangemva kokubethelwa ukuze usakaze ukholo lobuKristu emhlabeni wonke. Inani labaphostoli lalidinga ukuhlala li-12, njengoba i-12 kwakuyinombolo yezizwe zakwa-Israyeli futhi umphostoli weshumi nambili wayedingeka ekufikeni kuka-Israyeli omusha.

Kukholakala ukuthi uMathiya wabeka ukholo lwakhe kuJesu Kristu ngaphezu kwakho konke okunye futhi wayekhona nabanye abaphostoli ngePhentekoste.

Abaphostoli Besivumelwano Esisha Banikezwe Phansi

The Church of Jesus Christ began in Bethlehem with His birth in a manger, and it was sanctioned in His presence by angels and shepherds worshipping Him. The Church grew and was enriched due to Christ’s efforts in Palestine, and it was founded with His Cross on Golgotha.

Ekugcineni, ngemuva kokuvuka kweNkosi yalo, iSonto lakhula egumbini eliphezulu laseJerusalema, “ngezilimi zomlilo” zoMoya oNgcwele ezihola abaPhostoli ngokunqoba. Ngenxa yalokhu, uJesu Krestu, uMsunguli, kanye neNkosi yomphakathi omusha ongcwele ushiye isipho sakhe esiyigugu eSontweni Lakhe, wasenza saba ngumgcini wokuhlengwa nenkululeko engunaphakade.

ISonto LikaKristu, elihlanganisa abangcwele nezoni, liyohlala lingumzimba Wakhe Ongcwele. Ngemuva kwakho konke lokho, yisizinda seSivumelwano Sakhe, abaPhostoli abasithola kuKristu basidlulisela kithi.

Siyini ngempela lesi Sivumelwano?

a print from the phillip medhurst collection of bible illustrations in the possession of revd. philip de vere at st. george’s court, kidderminster, england.
Okuphrintiwe kusuka kuqoqo lePhillip Medhurst lemifanekiso yeBhayibheli elikuRevd. UPhilip De Vere eNkantolo yaseSt. George, eKidderminster, eNgilandi.

Intando entsha yeNkosi ngempilo yadalwa yiyo futhi yadluliselwa kuzo zonke izizukulwane ngaso sonke isikhathi. Kubandakanya uNkulunkulu nokubuyisana okulindelwe ngumuntu.

Isivumelwano esisha senziwa saba nokwenzeka ngesihe sikaNkulunkulu futhi sanikwa amandla yiNdodana yaKhe — uLogos osenyameni. Kuyini okuqukethwe Ngalesi sivumelwano, futhi ngubani iwaranti evikela ingcebo yaso kuzindlalifa zayo? UKristu neVangeli lakhe liyimpendulo kuyo yomibili le mibuzo. KuYe, umuntu wenzelwe ukuthi aphile kabusha, awelele futhi e-Edene, uMbuso weZulu. Lesi yisivumelwano esisha abaphostoli abasamukela basidlulisa.

Isivumelwano esisha 'siyizindaba ezinkulu nezijabulisayo.' Isiqu sayo sanikwa ingelosi eyamemezela eBetlehema ekuzalweni komzimba weLogos kuLuka 2: 10,11 ukuthi "uzalelwe… uMsindisi… uKristu iNkosi."

Isivumelwano esisha 'siyizindaba ezinkulu nezijabulisayo.' Isiqu sayo sanikwa ingelosi eyamemezela eBetlehema ekuzalweni komzimba weLogos kuLuka 2: 10,11 ukuthi "uzalelwe… uMsindisi… uKristu iNkosi."

Okuqukethwe yisivumelwano kwaqinisekiswa ekubhapathizweni kukaKristu ngesimemezelo sikaYise,

“Wena uyiNdodana yami ethandekayo” (3:22).

Ngempela,

“UNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade” (Johane 3:16).

UJohane uMbhapathizi wafakaza Ngaye futhi wababaza,

“Bhekani iWundlu LikaNkulunkulu!”

ekudumiseni.

Uhlelo olusha lukaKristu Lothando lusayine isivumelwano esidlweni saKhe esiyindida - isivumelwano esisha - futhi samukelwa yiSiphambano Sakhe namazwi Akhe okugcina,

“Baba, bathethelele, ngoba abakwazi abakwenzayo.”

Ekugcineni, ukuvuka Kwakhe okunqobayo kwabeka uphawu lwaphakade kulesi sivumelwano, kuqinisekisa ukunqoba nenjabulo empilweni.

Lesi sivumelwano samenyezelwa ngokuqiniseka kukaMpostoli u-Andrew kanye nesibabazo sokuthi

“Sesimtholile uMesiya,”

kanye nesimemezelo somfowabo uPetru sokuthi

“Wena unguKristu.”

Amakholwa akhe nabalandeli abaqotho bahloselwe ukunweba umhlaba kuzo zonke izinkathi. Ukubusa kwakhe kungunaphakade.

Lesi sivumelwano esinamandla sokubuyisana - iTestamente Elisha elizayo - sanikezwa iSonto futhi sanikwa AbaPhostoli bakaKristu, ofakazi bokuzibonela. Bashumayela inkolelo yama-Orthodox kuNkulunkulu weQiniso futhi basungula umphakathi omusha ongcwele emasontweni endawo ukuze amadoda akholelwe futhi akhonze uYise, iNdodana, noMoya oNgcwele, uNkulunkulu oMunye oMunye oZiqu-zintathu. AbaPhostoli yizibopho zokuqala zegolide zokholo lwethu oluyifa, esizithandayo namuhla. INkosi ibathumile, futhi abathembekile babamukela futhi babahlonipha.

Two Frequently Asked Questions about the 12 Apostles

What Makes the 12 Apostles Unique

There are twelve apostles because there were twelve tribes of Israel. This doesn’t necessarily make them unique, but it’s a cool fact
The Twelve Apostles were chosen by Jesus to be his inner circle. These men saw and heard things that no one else had ever seen or heard. They were privy to miracles, teachings, and events that shaped who they were as people
Each apostle had its own personality, strengths, and weaknesses. They came from different backgrounds and perspectives, which made them relatable to a lot of different people. Even though they didn’t always agree with each other, they loved each other deeply and would have died for each other without hesitation

How Were the 12 Apostles Chosen

How were the twelve apostles chosen? It’s a bit of a mystery, really. There are many theories out there, but no one can say for sure. Some say that they were chosen by Jesus himself, while others believe that they were selected by the early church leaders. Either way, it’s clear that these men were chosen for a reason. They were ordinary men who had been transformed by the power of God, and they went on to change the world. As we look back at their lives, we can learn so much from them about what it means to be faithful followers of Christ.

Izinsizakusebenza Obani AbangabaPhostoli Abali-12

Skrolela phezulu
Kuvikelwe yi-miniOrange